Zarząd Lokalnej Grupy Działania

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania

 „Małe projekty” oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:

„Małe projekty” od dnia 24.10.2013 r. do dnia 06.11. 2013r.

„Odnowa i Rozwój wsi   od dnia 24.10.2013 r. do dnia 21.11. 2013r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków

 

Godziny przyjmowania wniosków:

od 730 do 1430 od poniedziałku do piątku

 

Tryb składania wniosków:

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wnioskodawca składa bezpośrednio
w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioskodawca będący osobą fizyczną  do wniosku powinien załączyć „Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Wzór formularza wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR i dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez LGD są dostępne na stronie internetowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” www.krainawarty.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  www.prow.lodzkie.pl.

Lokalne kryteria wyboru projektów/operacji:

  1. Wpływ projektu na rozwój turystyki i oferty turystycznej Krainy Wielkiego Łuku Warty.
  2. Zachowanie co najmniej neutralnego oddziaływania projektu na środowisko naturalne, zwłaszcza na obszary objęte ochroną.
  3. Skala oddziaływania projektu – liczba beneficjentów, obszar objęty operacją, wielkość wskaźników produktu i rezultatu.
  4. Wpływ projektu na zachowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz aktywizowanie mieszkańców do działań zgodnych z celami LSR.

Limit dostępnych środków:

-„Małe projekty” – 558 770,15   

– „Odnowa i Rozwój wsi „  –   929 846,73

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu przez LGD

Aby projekt mógł zostać wybrany do dofinansowania  musi uzyskać minimalną średnią punktów równą 2,0.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11 w godzinach 700-1500 oraz pod numerem telefonu: (043) 842 35 22.