W związku z licznymi skargami mieszkańców w sprawie wałęsających się psów, Wójt Gminy Rząśnia przypomina o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla osób i mienia.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli psów do trzymania ich na swojej posesji, w sposób uniemożliwiający jej swobodnie opuszczanie oraz wykluczający dostęp osób trzecich.

Zabrania się również pozostawienia psa bez odpowiedniego dozoru, w przypadku gdy zwierzę to nie jest należycie uwiązane oraz gdy nie znajduje się na terenie  odpowiednio zabezpieczonym i zamkniętym.

Nie zastosowanie się do ww. postanowień spowoduje odpowiedzialność na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie wykroczeń –  art. 77 § 1:
,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

oraz §  2. 

,,Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Należy podkreślić, iż zwierzęta w większości przypadków mają właścicieli, a pojawiające się tzw.   ,,bezdomne psy”, to głównie zwierzęta, które są nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela, a które stanowią  realne zagrożenie i niebezpieczeństwo  dla życia lub zdrowia ludzi.

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel poniesie koszty związane z wyłapaniem oraz opieki weterynaryjnej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Naszej gminy, zwracam się z prośbą do właścicieli psów  o właściwe i odpowiednie zabezpieczenie swojej posesji przed samowolnym opuszczeniem zwierzęcia oraz sprawowania  nad nimi należytej opieki.

Apel do Mieszkańców. Pilnuj swojego psa.

Apel do Mieszkańców. Pilnuj swojego psa.