Informacja PGE GiEK S.A. dotycząca odszkodowań za obniżenie plonów

Poniżej zamieszczamy komunikat PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A, – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów informujący o sposobie załatwiania spraw związanych z wypłatą odszkodowań za obniżenie plonów spowodowanych działalnością kopalni.


Z A W I A D O M I E N I E

W związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, informujemy, iż wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9 będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.

W celu uzyskania odszkodowania należy przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, skr. poczt. 100, 97 – 400 Bełchatów, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych, następujące dokumenty:
– wniosek osoby ubiegającej się o odszkodowanie ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr telefonu,
– kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie starsze niż z 2019 r.),
– nr PESEL,
– aktualny nr indywidualnego rachunku bankowego,
– w przypadku zmiany własności gruntów (kserokopie aktów notarialnych).

Nie przewidujemy możliwości osobistego załatwiania spraw jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 44 737 – 19 – 07, 44 737 – 19 – 04.


Plik do pobrania:
zawiadomienie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu.
przykładowy wzór wniosku o odszkodowanie (wzór nie jest narzucony/ustalony przez PGE GiEK S. A.).