Wójt Gminy Rząśnia oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie powtórnie uprzejmie informują, iż w dniu 6 marca 2013 r. w godz. 8:00 – 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie, który będzie wydawał druki zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r., przyjmował wypełnione formularze oraz służył pomocą w zakresie informacji dotyczących rozliczenia tego podatku.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:
1. Podatnicy opodatkowani w 2012 roku podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. osoby osiągające dochody ze stosunku pracy, emerytur/rent krajowych, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy akwizycyjnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i innych ora2; osoby osiągające dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani są do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

2. Płatnicy, tj. pracodawcy oraz inne organy, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy lub roczne obliczenie podatku za 2012 rok (PIT-11, PIT-40) w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.

3. Druki zeznań podatkowych można pobierać oraz składać:
a) w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pajęcznie przy ul. 1 Maja 9 w godzinach pracy tutejszego Urzędu tj. wt. 7:00-18:00, pon., śr., czw., pt. 7:00-15:00 (Sala Obsługi Klienta),
b) w urzędach gmin powiatu pajęczańskiego w następujących wymienionych terminach:
Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich – 4 marca 2013 r. w godzinach 8:00 – ll:00,
Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy – 4 marca 2013 r. w godzinach ll:30 – 14:30,
Urząd Gminy w Sulmierzycach    – 5 marca 2013 r. w godzinach 8:00 – 11:00,
Urząd Gminy w Rząśni – 6 marca 2013 r. w godzinach 8:00 – 11:00,
Urząd Gminy w Kiełczygłowie    – 6 marca 2013 r. w godzinach 11:30 – 14:30,
Urząd Miasta i Gminy w Działoszynie – 7 marca 2013 r. w godzinach 8:00 – ll:00,
Urząd Gminy w Siemkowicach – 7 marca 2013 r. w godzinach 11:30 – 14:30.
We wskazanych terminach w siedzibach urzędów gmin będą pełnić dyżury pracownicy Urzędu Skarbowego w Pajęcznie.

4. Wyżej wymienione rozliczenia roczne można także przesyłać:
– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 9, 98-330 Pajęczno,
– drogą elektroniczną – interaktywne formularze za pomocą, których można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.finanse.mf.gov.pI/systemy-informatyczne/e-deklaracje z zakładki „Formularze”.

5. Wpłat należnego podatku dochodowego od osób fizycznych można dokonać w kasie Urzędu w godz. wt. 8:00-1700, pon, śr , czw, pt 8:00-16:00 (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul. Wiśniowa 32) lub na rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP Oddział Okręgowy w Łodzi nr 88101013710105202223000000.

6. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego można otrzymać:
– za pośrednictwem banku,
– za pośrednictwem poczty (po potrąceniu opłaty pocztowej w wysokości 5,20 zł + 1 % zwracanej kwoty),
– w kasie Urzędu (zastępczą obsługę kasową świadczy Bank Spółdzielczy w Pajęcznie ul Wiśniowa 32).