Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Gmina Rząśnia uzyskała kolejne – bardzo wysokie – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Tym razem dzięki staraniom Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka oraz pracowników Urzędu Gminy, pozyskaliśmy ponad 7,5 miliona złotych na projekt przewidujący uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni 10,54 ha poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych oraz dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę sieci kanalizacyjnej ,wodociągowej i deszczowej, sieci teletechnicznej w miejscowości Zielęcin. Całkowita wartość projektu to ponad 12,2 miliona złotych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż nasz wniosek okazał się być wnioskiem największym w naborze, z największa kwotą dofinansowania, a podczas oceny merytorycznej uzyskał największa ilość prawie 88 % punktów.

Projekt, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 Cele projektu:

  • Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Rząśnia oraz w regionie
  • Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Rząśnia.
  • Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rząśnia poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.
  • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Rząśnia poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje.
  • Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
  • Zagospodarowanie niewykorzystanego obszaru pod działalność przemysłowo-usługową.
  • Wzrost dochodów mieszkańców.
  • Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności przedmiotowego obszaru.
  • Wykorzystanie zasobów ludzkich regionu – ograniczenie bezrobocia.
  • Poprawa dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w gminie.

strefa_big-t.jpg