We wtorek, 7 listopada 2023 r. zakończyły się czynności odbiorowe trzeciej, czwartej i piątej części zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola”. Wtorkowe spotkanie kończyło rozpoczęte w dniu 18.10.2023r. czynności odbiorowe i dotyczyło miejscowości takich jak Gawłów, Rekle, Biała Pęciaki, Biała Działy, Biała Przysiółek (Pod Lasem), Biała Ameryka, Biała teren PKP.
Komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele naszego Urzędu, na czele z Panem Wójtem Tomaszem Stolarczykiem, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Pani Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, sprawdzała poprawność i jakość wykonania przedmiotowego zadania. W odbiorze, prócz komisji odbiorowej, brali udział kierownik budowy reprezentujący Wykonawcę, firmę RPM S.A. z Lublińca, a także radni: Pani Dorota Słomian, Pan Sławomir Boroń, Pan Adam Rozumek i Pan Tomasz Pełka. Uczestnicy spotkania w jego trakcie dokonali przeglądu wykonanych odcinków sieci i tłoczni ścieków.

W ramach danych części zadania wykonano:
Dla 3 części zadania, w miejscowości Gawłów: 4676,46 m sieci DN200 (kolektor główny), 1845,18 m sieci DN110 (tłoczny) wraz z 3 tłoczniami ścieków oraz 70 szt. przyłączy;
Dla 3 części zadania, w miejscowości Rekle 2084,13 m sieci DN200 (kolektor główny), sieci 1975,35 m DN110 (tłoczny) wraz z 3 tłoczniami ścieków oraz 62 szt. przyłączy;
Wartość robót budowlanych dla 3 części zadania wyniosła 11 791 095,50 zł brutto

Dla 4 części zadania, w miejscowości Biała Działy 1454,10 m sieci DN200 (kolektor główny), 290,0 m sieci DN110 (tłoczny) wraz z 1 tłocznią ścieków oraz 23 szt. przyłączy;
Dla 4 części zadania, w miejscowości Biała Pęciaki 1745,90 m sieci DN200 (kolektor główny), 1051,50 m sieci DN110 (tłoczny) wraz z 3 tłoczniami ścieków oraz 37 szt. przyłączy;
Wartość robót budowlanych dla 4 części zadania wyniosła 5 461 837,10 zł brutto.

Dla 5 części zadania, w miejscowości Biała Przysiółek 418,0 m sieci DN200 (kolektor główny), 343,5 m sieci DN110 (tłoczny) wraz z 1 tłocznią ścieków oraz 7 szt. przyłączy;
Dla 5 części zadania, w miejscowości Biała Ameryka i teren PKP 1843,0 m sieci DN200 (kolektor główny), 484,0 m sieci DN110 (tłoczny) wraz z 2 tłoczniami ścieków oraz 33 szt. przyłączy;
Wartość robót budowlanych dla 5 części zadania wyniosła 4 107 837,68 zł brutto.

Wraz z wczorajszymi odbiorami zakończyła się cała przedmiotowa inwestycja trwająca od października 2020r. Pragniemy przypomnieć, iż w jej ramach wybudowano oczyszczalnię ścieków w Białej wraz z jej zagospodarowaniem oraz wykonano łącznie: ponad 21 km sieci DN200 (kolektora głównego), ponad 9,5 km sieci DN110 (kanalizacji tłocznej) wraz z montażem 20 tłoczni ścieków oraz 470 szt. przyłączy.

Jednocześnie informujemy mieszkańców wskazanych wyżej miejscowości, iż od dnia dzisiejszego mogą oni przyłączać się do kanalizacji zgodnie z poniższymi procedurami:
1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych i montażowych należy zawiadomić ZGK w Rząśni o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego. W celu sprawnej realizacji odbioru włączenia zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do przyłącza/studzienki należy odpowiednio wcześniej ( minimum na 2 dni) zgłosić zamiar wykonania prac. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej, telefonicznej pod nr tel. 44 631 71 22 w. 311 lub e-mailem zgk@rzasnia.pl
2. Budowę instalacji można wykonać własnymi zasobami bądź zlecić ZGK w Rząśni.
3. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w ZGK dokonanie odbioru końcowego.
4. Odbiór końcowy podłączenia do kanalizacji następuje z chwilą podpisania protokołu przez inwestora oraz upoważnionego przedstawiciela Zakładu.
5. Podpisany przez strony protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej staje się podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni, a inwestorem na odprowadzanie ścieków.

Ponadto, w celu dbania o sprawność urządzeń i unikanie awarii pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z art.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 21.03.2023r.):
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Za nieprzestrzeganie wskazanych wyżej zasad grożą kary wskazane w art.28 przedmiotowej ustawy tj.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Brzezińska.


Podobne wpisy: