Gmina Rząśnia rozpoczęła realizację projektu systemowego pod nazwą „Umiem lepiej, wiem więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2.

Całkowita wartość projektu wynosi 155 342,60 zł.

Okres realizacji projektu obejmuje II semestr roku szkolnego 2011/2012 oraz cały rok szkolny 2012/2013.

Projektem objęci zostaną wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych  w Gminie Rząśnia – 159 dzieci (80 chłopców i 79 dziewczynek) na podstawie przeprowadzonej w szkołach diagnozy.

W ramach projektu przewidziane jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych,   w których prowadzone będą zajęcia poprzez zakup zestawów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych do zajęć matematycznych, logopedycznych, przyrodniczych, plastycznych i muzycznych.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Rząśnia aktywizujących metod nauczania, zwiększenia dostępności i podniesienia jakości zajęć rozwijających dzieci szczególnie uzdolnionych oraz zlikwidowania bariery finansowej w dostępie do zajęć dodatkowych.

 Wszyscy uczniowie zostaną objęci wsparciem i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące zajęcia dla dzieci:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

3. Zajęcia logopedyczne.

4. Zajęcia przyrodnicze.

5. Zajęcia plastyczne.

6. Zajęcia muzyczne.

Szkoła Podstawowa w Białej:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

3. Zajęcia logopedyczne.

4. Zajęcia plastyczne.

Szkoła Podstawowa w Zielęcinie:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

3. Zajęcia logopedyczne.

4. Zajęcia przyrodnicze.

Szkoła Podstawowa w Stróży:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

3. Zajęcia przyrodnicze.

Szkoła Podstawowa w Broszęcinie:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

3. Zajęcia przyrodnicze.

4. Zajęcia plastyczne.