W piątek 14 czerwca 2024 roku Radni Rady Gminy Rząśnia jednogłośnie podjęli uchwalę w sprawie udzielenia absolutorium za 2023 rok Wójtowi Gminy Rząśnia Tomaszowi Stolarczykowi.

Oznacza to (również jednogłośne) zatwierdzenie przez Radnych sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 do którego pozytywną opinię wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa, żadnych zastrzeżeń nie miała też Komisja Rewizyjna Rady Gminy, która wnioskowała za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

Na tej samej sesji Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2023 rok oraz zapoznali się z informacją dotycząca sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2023 rok.

Piątkowa sesja była również sesją podczas której odbyła się debata nad raportem o stanie gminy Rząśnia za 2023 rok – dokumentu który został przedłożony Radzie i podany do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2024 r., a który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał rady gminy za rok ubiegły. W tym punkcie Radni długo i w sposób merytoryczny dyskutowali zarówno o samym raporcie, jak i kondycji gminy oraz jej przyszłości – na zakończenie jednogłośnie udzielając Wójtowi wotum zaufania.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podziękował wszystkim radnym za współpracę przy tworzeniu i realizacji budżetu oraz podkreślił że udzielone absolutorium to sukces nie tylko jego, ale wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.