W związku z wdrażaniem Programu Ograniczania Niskiej Emisji który realizuje Gmina Rząśnia, m. in. poprzez dotację dla Mieszkańców na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej poniżej prezentujemy zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi które pojawiały się w trakcie naboru.


Pytanie 1: Czy instalacja PV może być montowana tylko na budynku mieszkalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia (oraz jej późniejszymi zmianami) instalacja fotowoltaiczna powinna być montowana co do zasady na budynku mieszkalnym, jednak dopuszcza się też możliwość montażu na budynku gospodarczym lub na gruncie, wyłącznie jeżeli z przyczyn technicznych montaż instalacji na budynku mieszkalnym jest niemożliwy, ale instalacja służy obsłudze budynku mieszkalnego.

Pytanie 2 : Co oznacza tzw. rekomendacja Gminy dla lokalnych instalatorów i czy tylko lokalni instalatorzy mogą wykonywać instalacje fotowoltaiczne i wymieniać źródła ciepła?

Odpowiedź: Gmina Rząśnia nie wskazuje i nigdy nie wskazywała na konieczność montażu instalacji fotowoltaicznych czy wykonania wymiany źródła ciepła przez lokalne firmy/ lokalnych instalatorów. Na stronie internetowej Gminy jak i w kurendach informujących o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie rekomendowaliśmy naszym mieszkańcom wybór lokalnych firm instalatorskich z uwagi na fakt, iż to właśnie instalatorzy z naszego terenu są nam Wszystkim bardziej znani pod względem opinii czy referencji uzyskiwanych od naszych sąsiadów i znajomych (zarówno pozytywnych jak i negatywnych) w porównaniu z firmami pochodzącymi np. z Warszawy, Elbląga czy Białegostoku). Także ewentualne późniejsze usuwanie awarii będzie z pewnością o wiele szybsze przez lokalnych instalatorów. Ponadto to lokalne firmy właśnie u nas i w naszym regionie płacą podatki (z których możemy realizować inwestycje), zatrudniają naszych mieszkańców, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu. Niemniej jednak żaden zapis uchwały Rady Gminy w Rząśni nie uzależnia otrzymania dotacji, albo innego szybszego trybu rozpatrzenia wniosku, od wyboru firmy z naszego regionu.

Pytanie 3: Czy można zmienić cenę instalacji po podpisaniu umowy o dotację?

Odpowiedź: Nie. Po złożeniu wniosku o udzielnie dotacji którego jednym z wymaganych i niezbędnych załączników jest kosztorys, uwzględniający wszelkie koszty powstającej elektrowni, oszacowane na podstawie wizji lokalnej i jej koszt w część kwalifikowanej nie może ulegać zmianie.

Pytanie 4: Czym różnią się urządzenia z 1 (jednym) MPPT i 2 (dwoma) MPPT?

Odpowiedź: MPPT to inaczej liczba niezależnych sekcji, na które może być podzielona instalacja fotowoltaiczna. Przy 1 MPPT całość instalacji to 1 sekcja, przy 2 MPPT instalacja jest podzielona na 2 zupełnie niezależne instalacje. Ponieważ całość instalacji fotowoltaicznej pracuje zawsze z taką wydajnością, jak jej najsłabsze ogniwo, to urządzenia z 1 MPPT są urządzeniami idealnymi do jednolicie zamontowanych instalacji fotowoltaicznych – w takich instalacjach wszystkie panele pracują w danej chwili z podobną wydajnością – np. na skierowanym na południe i nie zacienianym dachu, na konstrukcji naziemnej, itp. W przypadku, gdy instalacja nie jest jednolita (czyli jest podzielona na sekcje – np. wschód-zachód, wschód-południe, południe-zachód, lub gdy część paneli w różnych porach dnia ulega częściowemu lub całkowitemu zacienieniu) stosuje się urządzenia z 2 (dwoma) MPPT. Taka instalacja podzielona jest na dwie niezależne instalacje (równe, lub zróżnicowane pod względem liczby paneli), z których każda w jednym momencie może produkować od 0 do 100% swojej mocy bez wpływu na drugą część instalacji.

Pytanie 5: Co oznacza wartość „Rozpiętość napięcia w trybie MPPT” podana w załączniku nr 1 do umowy? Kart katalogowe urządzeń obecnych na rynku podają informację o zakresie a nie rozpiętości.

Odpowiedź: Zakres napięcia każdego MPPT to dwie wartości (minimalna i maksymalna), przy których dana sekcja instalacji uruchamia produkcję prądu i kończy pracę. Przekroczenie napięcia w dół powoduje przerwanie produkcji energii z powodu zbyt niskiego napięcia, przekroczenie w górę również powoduje wyłączenie, ale tym razem ze względu na bezpieczeństwo instalacji. Np zakres napięć wejścia MPP 80 – 400V oznacza, że dana sekcja uruchamia się już przy 80V i wyłącza w chwili przekroczenia 400V.

Rozpiętość napięcia to różnica pomiędzy wartością maksymalną, przy której urządzenie jeszcze pracuje (w tym przypadku 400V), a minimalną, przy której urządzenie już pracuje (w tym wypadku 80V). W powyższym przypadku rozpiętość napięć jest na poziomie 320V.

Co ważne: w urządzeniach z 1 wejściem MPP, ze względu na podłączenie wszystkich 16 paneli do jednego tylko wejścia, wymagana rozpiętość napięć jest znacznie większa, niż w przypadku urządzeń z dwoma wejściami MPP, gdzie panele rozdzielone są na dwie sekcje (np. po 8 szt). Wówczas w żadnej sekcji suma napięć nigdy nie osiąga tak wysokich wartości jak w przypadku jednoczesnego podłączenia 16 paneli do 1 wejścia MPP.

Pytanie 6: Kto montuje liczniki dwukierunkowe?

Odpowiedź: Liczniki dwukierunkowe montuje na swój koszt Operator Systemu Dystrybucyjnego (zakład energetyczny). Trzeba przed tym podpisać umowę na dystrybucję wytworzonej energii z firmą, która ją dostarcza i umowę na sprzedaż wyprodukowanego prądu z wytwórcą energii.

Pytanie 7: W jakim czasie będzie zakładana instalacja?

Odpowiedź: Ostateczny termin montażu i rozliczenia dotacji z Gminą jest określony w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, jednak nie może być późniejszy niż 90 dni od dnia zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania z Gminą Rząśnia. Termin ten zakłada konieczność odbioru i zgłoszenia instalacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zakład energetyczny).

Pytanie 8: Jaki jest koszt instalacji?

Odpowiedź: Koszt instalacji fotowoltaicznej wynika bezpośrednio z kosztorysu przedstawionego przez firmę instalacyjną i po jego złożeniu wraz z wnioskiem o udzielnie dotacji nie powinien ulegać zmianie. Należy przyjąć, iż instalacja o mocy 4 kW kosztuje średnio ok. 25 tys. złotych z czego 5 tys. zł (20%) to wkład własny mieszkańca a 20 tys. zł (80%) pochodzi z dotacji udzielonej przez Gminę. Powyższy przykład nie uwzględnia ewentualnej sytuacji w której wystąpić mogą tzw. „koszty niekwalifikowane” które mieszkaniec zobowiązany jest pokryć ze środków własnych (np. koszt przeróbki dachu, koszt przeróbki tablicy elektrycznej, koszty dostosowania instalacji w budynku, itp.). Koszt instalacji fotowoltaicznej może być różny ze względu na różne stawki podatku od towarów i usług (budynek mieszkalny 8%VAT, budynek gospodarczy 23%VAT), ilości i jakości użytych materiałów, konstrukcji, zabezpieczeń, czy okablowania.

Pytanie 9: Czy instalacja wymaga dostępu do internetu?

Odpowiedź: Tak. Optymalna konfiguracja elektrowni oparta na systemie rekomendowanym zakłada ciągły dostęp do internetu, a konkretnie chmury obliczeniowej której działanie polega na podłączeniu każdej instalacji fotowoltaicznej pracującej w Gminie do systemu internetowego mającego na celu zbieranie, przechowywanie oraz analizę informacji na temat pracy instalacji. Każdy Mieszkaniec posiadający instalację fotowoltaiczną może śledzić w chmurze parametry pracy ogniw, takie jak np. produkcja i zużycie energii. System autonomicznej chmury może automatycznie wysyłać nastawy dla urządzeń pracujących w systemie, dzięki czemu precyzyjnie dostosowuje produkcję energii elektrycznej do zapotrzebowania i unika przeciążeń w systemie dystrybucyjnym.

Pytanie 10: Czy instalację można zakładać na dachu pokrytym eternitem bądź dachówką betonową?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z regulaminem dotacji instalacje nie mogą być montowane na tego typu pokryciu dachowym.

Pytanie 11: Co dzieje się z wyprodukowaną przez instalację energią?

Odpowiedź: W pierwszej kolejności wyprodukowana energia jest bezpośrednio „konsumowana” przez dane gospodarstwo domowe. Jeśli produkcja energii jest wyższa niż zapotrzebowanie na nią w danej chwili, może być ona oddawana do publicznej sieci energetycznej i „odbierana” wtedy, gdy jest potrzebna (umożliwia to zastosowanie tzw. liczników dwukierunkowych, które mierzą zarówno ilość energii dostarczonej do sieci, jak i pobranej).

Pytanie 12: Jaki jest czas gwarancji?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca udziela Inwestorowi nie mniejszej niż 60-miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację fotowoltaiczną lub/i 36-miesięcznej rękojmi na całość wykonanego przedsięwzięcia, w tym na cały zestaw dostarczonych urządzeń. Z kolei okresy gwarancyjne producenta falownika (inwertera) wynosi minimum 5 lat, a gwarancja na panele fotowoltaiczne to 12 lat. Rekomendowane są rozwiązania i gwarancje jak najdłuższe.

Pytanie 13: Czy istnieje obowiązek udzielania zaliczki czy zadatku wybranemu Wykonawcy na poczet realizacji umowy?

Odpowiedź: Kwestia udzielania zaliczki czy zadatku wybranemu Wykonawcy na poczet realizacji umowy jest pozostawiona do uzgodnień pomiędzy mieszkańcem a Wykonawcą. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji udział mieszkańca w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych zadania powinien być wniesiony najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

Pytania 14: Czy Dotujący narzuca lub wskazuje marki lub modele materiałów lub urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź: Dotujący nie wskazuje konkretnych marek lub modeli materiałów lub urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej a jedynie opisuje minimalne i maksymalne parametry techniczne jakie powinny one spełniać.

Pytanie 15: Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu zamontowania materiałów lub urządzeń innych niż wskazane w umowie z wykonawcą?

Odpowiedź: Mieszkaniec ubiegający się o udzielenie dotacji składa wraz z wnioskiem między innymi umowę z wykonawcą i kosztorys który opisuje ilości i urządzenia jakie zostaną zamontowane. Na podstawie złożonego wniosku (i zweryfikowanego przez komisję powołaną przez Wójta Gminy) zostanie zawarta umowa o dofinansowanie takiego zakresu o jaki został określony we wniosku. To mieszkaniec ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie i do właśnie mieszkaniec powinien dochować szczególnej staranności aby wybrany instalator zrealizował całość zadania zgodnie z umową. Po złożeniu wniosku o wypłatę członkowie komisji powołanej przez Dotującego dokonają wizji lokalnej i sprawdzenia czy zamontowane urządzenia spełniają parametry określone we wniosku. W przypadku kiedy zakres wykonanych prac różni się od umownego zostaną nałożone sankcje zgodnie z zawartą umową.

Pytanie 16: Jaka jest stawka podatku VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź: Za prawidłowość zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów i usług odpowiada wystawca faktury czyli Wykonawca/Instalator

Pytanie 17: Czy Gmina podczas wizji lokalnej dokonuje oceny jakości wykonanych robót?

Odpowiedź: Podczas wizji lokalnej komisja dokonuje sprawdzenia czy zamontowane urządzenia są tożsame z zakresem ilościowym i technicznym z tymi określonymi we wniosku o dofinansowanie. Komisja podczas wizji nie dokonuje oceny jakości (estetyki) wykonanej usługi. Przypominamy, że to mieszkaniec jako Inwestor dokonuje formalnego odbioru robót od Wykonawcy i podpisanie przez Inwestora bezusterkowego odbioru robót oznacza, że wszystkie prace w tym również pod względem jakościowym zostały wykonane prawidłowo.

Pytanie 18: Czy budynek na którym będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna musi posiadać instalację odgromową?

Odpowiedź: Program udzielania dotacji nie uzależnia dofinansowania ani też nie odnosi się do kwestii instalacji odgromowej ponieważ tę kwestię regulują odrębne przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Niemniej jednak zaleca się wykonanie instalacji odgromowej na budynku gdzie zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna z uwagi na fakt, iż instalacja fotowoltaiczna jak każde urządzenie elektryczne czy elektroniczne (np. telewizor, lodówka, pralka) nie jest odporne na skutki wyładowań elektrycznych występujących podczas burz. Podkreślenia wymaga również fakt, iż awaria instalacji spowodowana np. uderzeniem pioruna nie podlega naprawie gwarancyjnej. Z w/w względów zaleca się wykonanie instalacji odgromowej a szczegółowych informacji w tym zakresie powinien udzielić Państwu wybrany instalator.

Pytanie 19: Czy można skorzystać z oferty niektórych firm i dokonać instalacji urządzeń sprawnych technicznie ale nie fabrycznie nowych?

Odpowiedź: Nie ma możliwości montażu urządzeń (zarówno źródeł ciepła, instalacja fotowoltaiczna czy jakichkolwiek elementów wchodzących w zakres dofinansowania) używanych czy pochodzących z demontażu nawet gdyby posiadały one stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniały wymagania techniczne do uzyskania dofinansowania. Gmina Rząśnia przestrzega i zarazem ostrzega przed podpisywanie umów z firmami instalacyjnymi proponującymi takie rozwiązania. Realizując program dotacji Gmina przede wszystkim ma na uwadze dobro mieszkańca i nawet gdyby hipotetycznie wykorzystując brak dostatecznej wiedzy technicznej mieszkańca firma niezgodnie z umową dostarczyła elementy instalacji używane, czy niezgodne z umową to komisja odbiorowa delegowana z gminy z pewnością nie dokona odbiory takiego urządzenia (zarówno źródeł ciepła, instalacja fotowoltaiczna) żądając montażu urządzeń zgodnych z złożonym wnioskiem i umową.

Pytanie 20: Czy z dotacji może skorzystać osoba która posiada więcej niż jedną nieruchomość np. jest właścicielem nieruchomości po rodzicach i posiada drugą nieruchomość jak współwłasność z żoną. Czy na obie nieruchomości może wnioskować od dofinansowanie?

Odpowiedź: Wnioskodawca jednorazowo może ubiegać się o dotację na jedno przedsięwzięcie. Mówi o tym § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.

Pytanie 21: Czy inwertery mogą być zamontowane na strychu z uwagi na panujące tam wysokie temperatury w okresach wiosennych, letnich i jesiennych?

Odpowiedź: Inwertery powinny być montowane w miejscach gdzie nie panuje wysoka temperatura otoczenia. Wysoka temperatura panująca w takich miejscach jak np. strych, poddasze będzie miała wpływ na pracę urządzenia. Sam inwerter podczas pracy wytwarza ciepło, które po przekroczeniu pewnego pułapu może wyłączać urządzenie. Szczegółowe informacje znajdują się instrukcjach obsługi montowanych urządzeń i tam określone jest jakie powinno być środowisko w którym ma być zamontowane urządzenie dotyczy to również mierników energii i modułów służących do komunikacji pomiędzy urządzeniami i internetem.

Pytanie 22: Czy dopuszcza się możliwość montażu paneli fotowoltaicznych pod kątem mniejszym niż 10° (chodzi o problem z samooczyszczeniem się paneli)?

Odpowiedź: Urządzenia spełniające wytyczne z Regulaminu są urządzeniami bardzo wydajnymi, produkującymi prąd ze światła rozproszonego i nawet przy niewielkim nasłonecznieniu. Niemniej jednak Inwestor powinien być świadomy tego, iż im kąt jest większy i bardziej zbliżony do optymalnego, tym lepszą i bardziej wydajną będzie miał instalację PV. Dodatkowo większy kąt pozwala na tzw. samooczyszczanie się paneli PV z różnego rodzaju zabrudzeń (kurz, liście, odchody ptasie), a nawet na szybsze spłynięcie zalegającego na panelach śniegu.