Informacja w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i  zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W celu otrzymania pomocy w formie dofinansowania kosztów pracownika młodocianego, powinni  poinformować Wójta Gminy Rząśnia o zawarciu umowy o pracę  z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy  Rząśnia   w celu zabezpieczenia środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy.

 W przypadku, gdy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między tych pracodawców poporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wniosek zgodnie z załączonym wzorem należy złożyć w  Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni  ul. 1 Maja 16 ( w budynku Szkoły Podstawowej – II piętro).

Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
4) kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu   albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika
5) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
6) aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
7) pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA),
8) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
9) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
10) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca  otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
11) inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem z obu stron.

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA  – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołnia

 Załączniki do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy.
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minims.
4. Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis.

 

Źródło: Gminny Zespół Oświaty w Rząśni.