Urząd Gminy w Rząśni uprzejmie informuje, że zgodnie z art.11 ustawy z 28 listopada 2014 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 31 lipca 2016 r. stracą ważność podjęte przed 1 lutego 2015 r. uchwały będące aktami prawa miejscowego dotyczące zasad gospodarki odpadami na terenie gminy Rząśnia. W związku z tym Rada Gminy Rząśnia na sesji w dniu 7 lipca br. podjęła stosowne uchwały zastępujące dotychczas obowiązujące przepisy.

Są to:
Uchwała nr XX/113/2016 Rada Gminy Rząśnia w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnia”,
Uchwała nr XX/114/2016 Rada Gminy Rząśnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
Uchwała nr XX/115/2016 Rada Gminy Rząśnia w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XX/116/2016 Rada Gminy Rząśnia w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Uchwała nr XX/117/2016 Rada Gminy Rząśnia w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.