Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rząśnia, na podstawie umowy nr 821/OA/P/2014, zakończyła realizację zadania dofinansowywanego  ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. „Termomodernizacja budynku stanowiącego majątek komunalny Gminy Rząśnia przy ul. 1 Maja 14 w Rząśni”.

Koszt pożyczki wynosi ok. 95% kosztu całkowitego działania i obejmuje kwotę 100.914,00 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset czternaście złotych złotych 00/100 gr).

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziLink do strony WFOŚiGW w Łodzi:  http://www.zainwestujwekologie.pl/