Informacja o terminie i miejscu dokonywania zgłoszeń kandydatów do składów OKW w wyborach Prezydenta RP

Urząd Gminy w Rząśni uprzejmie informuje, że termin zgłaszania kandydatów na członków do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej upływa w piątek 10 kwietnia 2020 r. 

Do zgłoszenia kandydatów uprawnieni są pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnione przez nich osoby, bądź samodzielnie każdy wyborca ujęty w rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania komisji, a także dokonywania zmian w ich składach oraz tryb przeprowadzenia losowania określa Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych  w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmieniona Uchwałą nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020r. 

Uchwały dostępne pod linkiem:
Uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego,
Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 i działaniami zapobiegawczymi podjętymi przez Wójta Gminy wskazanymi  min. w Zarządzeniu Wójta Gminy  Rząśnia UGO.0050.9.2020.ANS z dnia 16 marca 2020 r.  zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać wyłącznie:
– drogą pocztową: Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia,
– drogą mailową na adres: wybory2020@rzasnia.pl
lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP:  /1kgc19m6ji/skrytka.

Dodatkowo Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia:
1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku wątpliwości informacje można uzyskać pod numerem:
– tel. 667 296 458  – Urzędnik Wyborczy Gminy Rząśnia – Gabriela Brzeszczyńska,
– tel. 605 446 317  –  Sekretarz Gminy Rząśnia –  Aldona Nagodzińska-Sadek.

Pliki do pobrania:
wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW dokonanego przez komitet wyborczy,
wzór zgłoszenia kandydata na członka OKW dla osób zgłaszających się samodzielnie.