W związku z opadami śniegu Wójt Gminy Rząśnia przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach i zarządcach nieruchomości, związanych z koniecznością odśnieżania chodników, dachów oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach, odśnieżania dachów oraz usuwania tworzących się sopli lodowych położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, jak też odśnieżanie dachów. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym.
Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np.: piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.

Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Gminy Rząśnia.
Zalegający śnieg na chodnikach powoduje ich śliskość, co może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z nich korzystających.

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków może zostać nałożony mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego. Warto też wiedzieć, że osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników przed swoimi posesjami, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.