Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 26.11.2015 r. podpisała umowę o dofinansowanie  ze środków WFOŚ iGW w Łodzi nr 626/OZ/D/2015  zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”.

Koszt całkowity to 22.849,13 z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wynosi 22.620,00 ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia  złotych  00/100), co stanowi 99% wartości kosztu całkowitego zadania.

 W ramach realizacji zadania zostaną zebrane i unieszkodliwione odpady zawierające azbest w ilości 77,193 Mg, z 32 posesji na terenie Gminy Rząśnia.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://zainwestujwekologie.pl/

 

WFOŚiGW w Łodzi