Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 03.08.2016 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 161/OP/D/2016 zadania pn. Prace pielęgnacyjne i konserwacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Rząśnia”.

Koszt całkowity to 74.304,00 z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wynosi 71.713,00 ( słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście 00/100), co stanowi 96,51% wartości kosztu całkowitego zadania.

W ramach realizacji zadania dokonano:
– cięcia pielęgnacyjno konserwacyjne na 77 pomnikach przyrody,
– wiązania elastyczne Cobra na 29 pomnikach przyrody,
– nasadzenia 10 szt. drzew liściastych.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi