Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – zawód deficytowy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa, przez firmę „Euro – Konsult”  sp. z o.o.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Glazurnik lub Tynkarz.

Po odbytym szkoleniu możliwość podjęcia zatrudnienia w zawodzie!

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowe kwalifikacje – zawód deficytowy” jest odpowiedzią na istotny problem braku wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach proponowanych przez Nasz projekt. Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń, wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy. Według analizy wszystkich publikowanych ofert pracy zawody z branży budowlanej znajdują się na liście trzydziestu grup zawodów występujących najczęściej w ogłoszeniach internetowych i prasowych. Zawody glazurnika i tynkarza są zawodami deficytowymi. Dlatego od kilku lat notuje się systematyczny wzrost zainteresowania pracownikami wykwalifikowanymi w tym zakresie. Nabycie umiejętności zawodowych w tym zakresie jest szansą dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z terenu woj. łódzkiego na zdobycie nowego zatrudnienia na rynku pracy.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Glazurnik

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny

· Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg, dodatek/stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu.

· Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych w czterech 12-osobowych grupach

· Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego

· Jedna grupa trwa średnio 18 dni szkoleniowych – zajęcia teoretyczne w wymiarze 20 h/os., zajęcia praktyczne 100 h/os.

Tynkarz

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny

· Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg, dodatek/stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu.

· Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych w czterech 12-osobowych grupach

· Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego

· Jedna grupa trwa średnio 33 dni szkoleniowe – zajęcia teoretyczne w wymiarze 60 h/os., zajęcia praktyczne w wymiarze 160 h/os.

Każdemu z beneficjentów zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa zawodowego (6 h/os) oraz psychologicznego (4 h/os.).

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do osób:

· w wieku produkcyjnym (18 – 64 lata) pozostają bez zatrudnienia z przyczyn niezależnych od nich nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do szkolenia

· w wieku produkcyjnym (18 – 64 lata) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem będących pracownikami zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

· zamieszkujących woj. łódzkie

· które ukończyły min. szkołę podstawową

Preferowane będą osoby posiadające predyspozycje fizyczne i psychiczne do danego zawodu oraz wykazujące się wysoką motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu.

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

· Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników

· Osoby, które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem i są pracownikami zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

· Motywację uczestnika

· Kolejność zgłoszeń

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE KOBIETY.


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z oświadczeniem o zameldowaniu):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia:

 W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:


Tematyka szkolenia (glazurnik)

Teoria (20 godz.):
– właściwości i dobór materiałów glazurniczych,

– narzędzia niezbędne do prac glazurniczych,

– podstawowe właściwości zapraw glazurniczych,

– podstawowe zasady w pracach przygotowawczych i układaniu okładzin,

– spoiny i spoinowanie,

– prace konserwacyjne,

– najczęściej popełniane błędy,

– zasady BHP

Praktyka (100 godz.) m. in.:

– czyszczenie, wyrównywanie, gruntowanie i wzmacnianie podłoża

– rozplanowanie ułożenia płytek ceramicznych,

– wycinanie otworów o różnych średnicach,

– przygotowywanie zapraw spoinowych,

– wykończenie powierzchni spoin,

Tematyka szkolenia (tynkarz)

Teoria (60 godz.):
– przepisy BHP

– zasady dobierania właściwych końcówek do agregatów tynkarskich

– zasady oceny jakości i stopnia zużycia narzędzi i sprzętu

– przechowywanie materiałów warunkach budowy

– analiza dokumentacji  dla określenia zakresu robót i ilości materiału

– wyposażenie stanowiska pracy

Praktyka (160 godz.) m. in.:

– obsługa i konserwacja podstawowych maszyn budowlanych związanych z robotami tynkarskimi

– montowanie i rozbiórka rusztowań wewnętrznych

– przygotowywanie zapraw tynkarskich

– przygotowanie podłoża do tynkowania

– tynkowanie mechaniczne

– tynkowanie ręczne

– naprawa murów i tynków


Kontakt:

Euro-Konsult sp. z o.o.

Tel 42 252 39 50

ul. Piłsudskiego 135, pok. 9

92-318 Łódź