W związku z występującymi w ostatnich dniach nawalnymi deszczami powodującymi podtopienia, a co za tym idzie straty w uprawach rolnych Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pajęcznie informuje o sposobie postępowania przed ARiMR w celu zachowania prawa do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt w momencie wystąpienia w/w zjawiska określanego, jako przypadek działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych.

Zgodnie z art. 75 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności do krów i owiec, lub rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 Kpa wszystko, o może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności mogą być w tym przypadku:

 1)  protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2)  dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;

 3) pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich sporządzone przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku, gdy komisja powoływana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia, o której mowa w § 1 pkt. 3a tego rozporządzenia;

4) pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej;

Udokumentowanie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności nie powoduje utraty prawa do uzyskania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do powierzchni gruntów rolnych lub zwierząt, których dotyczyło działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności

Zastosowanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w odniesieniu do płatności z tytułu ONW

W przypadku, gdy grunt rolny jest jedynie, w ciągu danego roku, czasowo wyłączony z produkcji rolniczej ( np.: czasowe zalanie łąki), płatności ONW do danej powierzchni przysługują, bowiem działalność rolnicza w danym roku gospodarczym jest na danym gruncie prowadzona (np. wiosenne wysianie nawozów, wypas zwierząt, późniejsze wykoszenie łąki.

W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych lub siły wyższej, które w danym roku gospodarczym całkowicie uniemożliwiają prowadzenie działalności rolniczej (trwałe nieodwracalne zalanie gruntu, osuwiska ziemi itd.), płatności ONW do danej powierzchni nie przysługują, z uwagi na fakt, że na danej powierzchni nie jest prowadzona działalność rolnicza.  Różnica pomiędzy płatnościami bezpośrednimi a płatnościami ONW jest taka, że rolnik w tych przypadkach, w danym roku, zachowuje prawo do płatności bezpośrednich, (tzn. do gruntów kwalifikowalnych w momencie wystąpienia siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, a które na skutek tych okoliczności nie spełniają warunków do przyznania płatności bezpośrednich – stają się gruntem, który nie kwalifikuje się do przyznania płatności), natomiast grunty takie nie kwalifikują się do przyznania płatności ONW. Zgodnie, bowiem z art. 75 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1122/2009, rolnik zachowuje prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt kwalifikowalnych w momencie wystąpienia siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych. Przepis ten nie ma zastosowania do płatności ONW.

Zastosowanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w odniesieniu do płatności rolnośrodowiskowej

Zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006, jeśli rolnik nie był w stanie wypełnić swych zobowiązań w wyniku działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych, nie jest wymagany zwrot częściowy lub pełny przyznanej pomocy.

Jeżeli zostanie stwierdzone działanie siły wyższej lub nadzwyczajnej okoliczności płatność rolnośrodowiskowa, za dany rok do wariantu/pakietu, na który mają wpływ okoliczności nadzwyczajne, nie przysługuje. W takim przypadku nie odzyskuje się kwoty nienależnie przyznanej z tytułu zaniechania realizacji zobowiązania rolno środowiskowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Pajęcznie ul. 17 Stycznia 15, 98-330 Pajęczno oraz pod nr tel. 0-34 311-39-07 w godz. 7.30-15.30

 Kierownik Biura Powiatowego

Roman Duran

Pliki do pobrania:

oświadczenie o wystąpieniu szkody,

oświadczenie świadka.