Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) przez Mieszkańców.

W dniu 3 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona uchwała zmieniająca zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia, która wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Poniżej informujemy o najważniejszych zaistniałych zmianach regulujących zasady przyznawania dotacji.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 4 kW80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż:
a) 18 000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4.600,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym,
b) 20 000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 5.200,00 zł brutto na 1 kW – w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie.

Zmiana kwoty dotacji w przypadku montażu instalacji na budynku mieszkalnym spowodowana jest niższą stawką podatku VAT, która wynosi 8% a nie 23% jak to ma miejsce przy montażu na budynku gospodarczym czy gruncie.

 Przykładowy montaż finansowy:

Miejsce instalacji Kwota netto Kwota

podatku

Koszt całkowity Dotacja Wkład mieszkańca
Budynek mieszkalny (dach elewacja, taras) 8 %  VAT 20.000 zł 1.600 zł 21.600 zł 17.280 zł 4.320 zł
Budynek gospodarczy, Grunt  23% VAT 20.000 zł 4.600 zł 24.600 zł 19.680 zł 4.920 zł

Drogi mieszkańcu, montaż instalacji na budynkach mieszkalnych to przede wszystkim zysk dla Ciebie.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

Przedmiotowa uchwała wprowadziła również zmiany w formularzu wniosku o udzielenie dotacji oraz wniosku o wypłatę dotacji. 

Treść uchwały Nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 roku dostępna jest na stronach: rzasnia.eobip.pl oraz na rzasnia.pl. 

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że aktualne i zgodne ze wzorem wnioski o udzielenie dotacji  wraz  z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski będą dostępne od dnia 18 kwietnia 2018 roku:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
 oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
  • aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
  • umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
  • arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc      montażu
  • kosztorys ofertowy
  • karty katalogowe urządzeń

Objaśnienia:

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia,
Szanowni Państwo,

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Dla wszystkich zainteresowanych został uruchomiony specjalny dedykowany numer telefonu pod którym można uzyskać wszelkie informacje dotyczące naboru na montaż paneli fotowoltaicznych. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt pod numer: 502-143-453.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


Pliki do pobrania:
informacja dotycząca naboru na montaż paneli fotowoltaicznych z dnia 9 kwietnia 2018 r.,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami – wersja z dnia 12.04.2018 r. (plik w formacie Microsoft Word),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami – wersja z dnia 12.04.2018 r. (plik w formacie Open Document),
– u
mowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami – wersja z dnia 12.04.2018 r. (plik w formacie PDF),
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,

wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.