Gmina Rząśnia w nawiązaniu do artykułu z dnia 27.12.2024 r. informuje, że od dzisiaj wszyscy Mieszkańcy, których działki były objęte zadaniem pn. „Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” mogą podłączać się do sieci kanalizacyjnej. Część z Państwa, mimo wykonanej inwestycji, nie miała możliwości podłączenia ze względu na niezamontowanie liczników energii elektrycznej w tłoczniach przez PGE. Na szczęście w tym tygodniu procedury te zostały wykonane i wszyscy z Państwa mogą już zacząć korzystać z tak pożytecznej rzeczy, jaką niewątpliwie jest infrastruktura sanitarna.

Jednocześnie raz jeszcze pragniemy przypomnieć poniższe zasady:

1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych i montażowych należy zawiadomić ZGK w Rząśni o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego. W celu sprawnej realizacji odbioru włączenia zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do przyłącza/studzienki należy odpowiednio wcześniej ( minimum na 2 dni) zgłosić zamiar wykonania prac. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej, telefonicznej pod nr tel. 44 631 71 22 w. 311 lub e-mailem zgk@rzasnia.pl
2. Budowę instalacji można wykonać własnymi zasobami bądź zlecić ZGK w Rząśni.
3. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w ZGK dokonanie odbioru końcowego.
4. Odbiór końcowy podłączenia do kanalizacji następuje z chwilą podpisania protokołu przez inwestora oraz upoważnionego przedstawiciela Zakładu.
5. Podpisany przez strony protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej staje się podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni, a inwestorem na odprowadzanie ścieków.

Informujemy, iż pozostali mieszkańcy, do działek których została wykonana kanalizacja sanitarna w ramach przedmiotowego zadania, będą mogli się do niej podłączyć po zakończeniu przez nas procedur z PGE o czym to niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Ponadto, w celu dbania o sprawność urządzeń i unikanie awarii pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z art.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 21.03.2023r.):
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Za nieprzestrzeganie wskazanych wyżej zasad grożą kary wskazane w art.28 przedmiotowej ustawy tj.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

 

Tekst: Katarzyna Brzezińska.

Podobne posty: