W ramach projektu „Uwierz w siebie” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 w okresie od 01.09.2014 do 08.09.2014r. odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Celem konsultacji  było pozyskanie informacji o potencjalnych Beneficjentach ostatecznych projektu, ustalenie indywidualnych predyspozycji zawodowych i osobowościowych oraz oczekiwań związanych  z kierunkiem szkoleń zawodowych. Oprócz rozmowy doradczej zastosowano również przeprowadzenie testów:

  1. Test zainteresowań, który pozwolił na określenie profili zainteresowań zawodowych.
  2. Test Herzberga, który miał na celu wskazanie dominujących cech osobowości.
  3. Ankieta skłonności zawodowych, jako wyznacznik ścieżki zawodowej.
  4. Indywidualne planowanie kariery, które miało za zadanie wskazać satysfakcjonującą pracę zawodową.

Konsultacje odbywały się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni ul. 1-go Maja 16A. Wzięło w nim udział 12 uczestników projektu (6Ki6M). Przedział czasowy obejmował dla każdego uczestnika 6 go

Koordynator Projektu
Urszula Barańska