Gmina Rząśnia pomaga Powiatowi Pajęczańskiemu

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste przekazanie  podpisanej umowy pomiędzy Starostą Pajęczańskim, a Wójtem Gminy Rząśnia na udzielenie Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy w formie dotacji celowej w kwocie: 1 566 732,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” – dł. odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia.

Kwota ta stanowi wkład Gminy Rząśnia dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi powiatowej Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Biała wraz z niezbędną infrastrukturą: od granic Gminy Rząśnia z Gminą Pajęczno do miejscowości Biała i stanowi 75,80 % wkładu własnego Powiatu Pajęczańskiego w realizację przedmiotowej inwestycji realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (całość zadania to koszt 10 827 100,00 zł). 

Warto w tym miejscu podkreślić fakt, iż pokrycie wkładu własnego Powiatu Pajęczańskiego w realizacji tej inwestycji jest kolejnym już wyrazem – w tak ważnej dla mieszkańców sprawie, dobrej woli Wójta Gminy i Rady Gminy Rząśnia i wyjątkowej chęci współpracy w realizowaniu spoczywającego tylko i wyłącznie na samorządzie powiatowym obowiązku utrzymania i remontu dróg pozostających w jego zarządzie. Dodatkowo wspomnieć trzeba, iż bez pomocy finansowej naszej gminy realizacja tej inwestycji mogłaby być niemożliwa.