Wójt Gminy Rząśnia, informuje o możliwości złożenia wniosku w drugim naborze na dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który ma na celu wsparcie samorządów w poprawienie stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych.

Wnioski samorządy mogą składać w Aplikacji Polski Ład.

Nabór potrwa do 16 sierpnia 2023 roku w przypadku chęci przystąpienia do naboru prosimy o kontakt oraz przedstawienie zakresu prac łącznie z kosztorysem do dnia 4 sierpnia 2023 roku.

Wysokość wsparcia z programu wynosi nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Oznacza to, że wkład własny wynosi minimum 2 proc.

W programie można wnioskować o dofinansowanie wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:
– finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
– udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w trzech limitach dofinansowania:
– do 150 000 złotych,
– do 500 000 złotych,
– do 3 500 000 złotych.

JST mogą składać wnioski w aplikacji Polski Ład. Po zakończeniu naboru Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu, przekaże raport do działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Komisji ds. wsparcia Programu. Komisja przeanalizuje wnioski i przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28976

Druga Edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Druga Edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Tekst: Anna Ligocka.