Szanowni Mieszkańcy,

Realizując wraz z  Państwem duże i ważne przedsięwzięcia:

  1. związane z wymianą źródeł ciepła – tj. kotła na eko-groszek klasy 5, z dofinansowaniem ze strony Gminy Rząśnia do 70% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 9.000 zł brutto, oraz
  2. związane z montażem ogniw fotowoltaicznych o mocy maksymalnie do 4 kW, z dofinansowaniem ze strony Gminy Rząśnia do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 20.000 zł brutto,

informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na ww. przedsięwzięcia będzie można składać od 16 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna.

Wnioski będą dostępne:

  • do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna.
  • oraz na stronie internetowej pod linkiem: www.rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji na ww. przedsięwzięcie zobowiązani są Państwo dostarczyć:

Lp.ZałącznikiKocioł c.o. na eko-groszekOgniwa fotowoltaiczne do 4 kW
1.umowę z Wykonawcą/Instalatoremxx
2.kosztorys ofertowyxx
3.dokument potwierdzający tytuł własnościxx
4.inwentaryzacjęx
5.audyt lub analizę bilansu cieplnego budynkux

Informujemy, że: od 16 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1700, w budynku Urzędu Gminy otwarty będzie punkt informacyjny poświęcony zagadnieniom technicznym, merytorycznym oraz związanym z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Objaśnienia:

1) umowa z Wykonawcą/Instalatorem – załącznik dostępny w Urzędzie,

2) kosztorys ofertowy (lub faktura pro-forma) załącznik do Umowy wymienionej w pkt 1,

3) dokument potwierdzający tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego) do nieruchomości, tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika własność wnioskodawcy oraz aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), a w przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia,

4) inwentaryzacja – opis istniejącego pomieszczenia kotłowni i źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c. o. w obrębie i poza kotłownią (opis systemu c. o., np. rodzaj instalacji grawitacyjna, wymuszona), stanu technicznego pomieszczenia kotłowni wraz z dokumentacją fotograficzną,

5) audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku – dokument sporządzony przez osobę uprawnioną lub wykonawcę/ instalatora,

6) kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę o ile prawo tego wymaga.


Szanowni Państwo,

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości i na terenach strefy przemysłowej, które będą zatrudniać osoby z terenu Gminy.

Serdecznie zapraszamy do działającego punktu informacyjnego od 16 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 – 1700.

Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów oraz montażu ogniw fotowoltaicznych.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk