Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Rząśnia w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2022 r.” przystępuje do realizacji zadania związanego z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańców Gminy Rząśnia w 2022 roku.

Dofinansowanie:
1. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Rząśnia udziela dofinansowania na pokrycie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących własność lub będących pod opieką mieszkańców Gminy Rząśnia.
2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia dokonuje pisemnie zgłoszenia:
– drogą elektroniczną (ważne aby wniosek został opatrzony podpisem elektronicznym),
– listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
– osobiście składając wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w godzinach pracy Urzędu.
3. Gmina Rząśnia ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji z dwoma gabinetami weterynaryjnymi, tj.:
– Gabinet Weterynaryjny – lek. wet. Bogdan Włodarczyk z/s ul. 1 Maja 18, 98-332 Rząśnia,
– Przychodnia Weterynaryjna „FELIS” lek. wet. Agnieszka Hałaczkiewicz – Czernicka z/s ul. Kościuszki 83, 98-330 Pajęczno.
4. Wyboru gabinetu dokonuje właściciel zwierzęcia.
5. Gmina Rząśnia pisemnie poinformuje właściciela zwierzęcia o przyznanym dofinansowaniu do zabiegu.
6. Właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na zabieg.
7. Właściciel zwierzęcia zapłaci lekarzowi weterynarii 20% kosztów zabiegu.
8. Pozostałe 80% kosztów sterylizacji lub kastracji pokrywa Gmina Rząśnia.
9. Mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie zabiegów maksymalnie na 1 zwierzę w roku.
10. W przypadku psa właściciel składając wniosek o uzyskanie dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji musi przedstawić książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
11. Koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią pokrywa Właściciel zwierzęcia.
12. W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu w danym roku decydować będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.
13. Wnioski o uzyskanie dofinansowania na zabiegi weterynaryjne przyjmowane będą do dnia 31 października 2022 r.

Plik do  pobrania:
wniosek o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2022 r.” wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.