Wójt Gminy Rząśnia, informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 (Dz.U.2023, poz. 739) Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii i zmianą ustawy oraz zmianą ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła mieszkańcy mogą ponownie ubiegać się o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to narzędzie pomocowe gospodarstwom domowym w 2024 roku w ramach tarczy antyinflacyjnej, to forma wsparcia finansowego dla osób i rodzin, która ma pomóc w pokryciu części kosztów energii.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni oraz w wersji elektronicznej przez system ePuap.  Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek przysługuje osobie prowadzącej:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe, której dochód nie przekracza 2100 zł,
  • wieloosobowe gospodarstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dochód ustala się na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt. 1; Dz.U. z 2023 r. poz.390 z późn.zm.).

Dla wniosków złożonych w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. będą uwzględniane dochody za rok 2022.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski będą wypłacane jednorazowo. Dodatek osłonowy na ogrzewanie w 2024 roku wynosić będzie:

  1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
  2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
  3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
  4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona kwota dodatku osłonowego uzależniona jest od źródła ogrzewania – w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami weglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego.
  2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób.
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób.
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie możliwa do odbioru w siedzibie organu realizującego świadczenie. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pracownicy realizujący  „dodatek osłonowy” 

Kamil Sobala – Administrator, Katarzyna Popławska – Specjalista Pracy Socjalnej ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, telefon kontaktowy kom. 785-193-692, lub stacjonarny 44 631-71-84, wew. 101 – Pani Katarzyna Popławska, wew. 102 – Pan Kamil Sobala.

Wnioski przyjmowane będą: w poniedziałki od godziny 9.30 do 13.00, wtorek – piątek od godziny 8.00 do 13.00.

 

Pliki do pobrania:
wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (plik pdf),
wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (plik docx).

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.