Zgodnie z uchwałą Nr XX/116/2016 Rady Gminy Rząśnia w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości na terenie Gminy Rząśnia, zobowiązani są do uiszczenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu raz na kwartał za trzy miesiące kalendarzowe,  w terminie:
za I kwartał: do 25 kwietnia (za miesiące styczeń, luty, marzec),
za II kwartał: do 25 lipca ( za miesiąc kwiecień , maj , czerwiec),
za III kwartał: do 25 października (lipiec, sierpień, wrzesień),
za IV kwartał: do 25 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy opłata (za miesiąc październik, listopad, grudzień).