Rozwój budownictwa mieszkalnego na terenie Gminy Rząśnia postępuje dość intensywnie, co bardzo cieszy. Z roku na rok powstaje coraz większa liczba budynków, dla których nie ma zarezerwowanych kolejnych numerów porządkowych, co spowodowało utrudnienia w zlokalizowaniu domów, przydzielania kolejnych numerów w sposób zapewniający jej czytelność czy brak kolejnej litery alfabetu dla kolejnego numeru. Dlatego wychodząc naprzeciw tym problemom, w celu uporządkowania przestrzeni oraz ułatwieniu działania wszelkim służbom oraz mieszkańcom, przystępujemy do nadawania nazw ulicom, z czym wiąże się aktualizacja numerów porządkowych nieruchomości na terenie naszej gminy, rozpoczynając w miejscowości Rząśnia w obszarze nowo tworzonych osiedli.

Wstępem do rozpoczęcia procedury wprowadzenia nazw ulic będą konsultacje społeczne ze społecznością lokalną, której sprawa dotyczy. Przedmiotowe konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety w wersji elektronicznej i papierowej. Mieszkaniec będzie miał możliwość wyboru proponowanej nazwy ulicy lub wpisanie własnej propozycji. Wyniki przeprowadzonych konsultacji są istotne do podjęcia uchwały, lecz nie wiążą rady gmin.

Następstwem wprowadzenia nazw ulic jest ponoszenie kosztów zmiany, wymiany dokumentów przez właścicieli nieruchomości zabudowywanych.

Po dacie wejścia w życie uchwały Rady Gminy Rząśnia mieszkaniec na swój wniosek i koszt, na podstawie otrzymanego zawiadomienia z urzędu gminy, dokonuje zmian dokumentów (takich jak dowód rejestracyjny, zmiany danych w Urzędzie Skarbowym, KRUS, ZUS, itp.). Wymiana dowodu osobistego dokonywana jest na wniosek mieszkańca i jest bezpłatna. Należy wiedzieć, iż w obecnie wydawanych dowodach osobistych czy prawa jazdy nie ma podanego adresu zamieszkania. Nie ma też konieczności wymiany paszportów, gdyż zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych paszport nie zawiera adresu właściciela. Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Mieszkańcy obszaru, na którym dokonywane jest wprowadzenie nazw ulic poniosą również koszty zmian pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu albo nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów. W celu zmniejszenia kosztów Wójt wystąpił do Rady Powiatu o zwolnienie z opłaty bądź jej zmniejszenie.  

Gmina Rząśnia również poniesie koszty administracyjne wysłania zawiadomień oraz wykonania i umieszczenia nowych tabliczek informacyjnych ulic oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej, m.in. w internetowym managerze punktów adresowych.