Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+). Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kto może złożyć wniosek o 500+

Wniosek możesz złożyć, jeśli:

 • jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • Twój pobyt w Polsce jest legalny,
 • masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • masz pod opieką dziecko (jesteś jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego albo osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r., dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki, ustanawia polski sąd.

Komu przysługuje świadczenie

500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, gdy jesteś:

 • obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelką Ukrainy albo żoną obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelem innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Jakie wsparcie możesz otrzymać

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości:

 1. gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
 2. gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

W takich sytuacjach kwotę świadczenia ustalimy za niepełny miesiąc (proporcjonalnie do liczby dni życia lub dni, gdy dziecko miało mniej niż 18 lat).

Przez jaki czas będzie przysługiwało 500+

500+ przysługuje od miesiąca, w którym złożysz wniosek, do końca okresu świadczeniowego, w którym wypłacamy świadczenie. Obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2022 r. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Świadczenie 500+ przysługuje tylko przez okres, gdy Ty i dziecko przebywacie w Polsce.

Co musisz zrobić, aby otrzymać 500+

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebujesz:

 • polskich numerów identyfikacyjnych PESEL: swojego (osoby składającej wniosek) i dziecka,
 • adresu e-mail,
 • polskiego numeru telefonu,
 • numeru rachunku bankowego w Polsce.

KROK 1 – polski numer identyfikacyjny PESEL

We wniosku musisz podać polski numer identyfikacyjny PESEL swój i dziecka, które jest pod Twoją opieką.

Zgłoś się do dowolnego urzędu gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce. Złóż tam wniosek o polski numer identyfikacyjny PESEL. Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko również musi być obecne podczas składania wniosku.

Rejestracja obywateli Ukrainy i nadawanie polskiego identyfikatora PESEL rozpoczęły się w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce 16 marca 2022 r.

PESEL nadany od tej daty ma oznaczenie, które potwierdza, że Ty lub Twoje dziecko przybyliście z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

KROK 2 – rachunek bankowy

Świadczenia 500+ wypłacamy wyłącznie na rachunek bankowy w Polsce. Jeśli masz rachunek bankowy w Polsce, przejdź do KROKU 3.

Jeśli nie masz rachunku bankowego w Polsce, załóż go w banku.

KROK 3 – elektroniczny wniosek

Wnioski o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.

 1. Załóż swój profil w tym systemie. Potrzebujesz do tego:
 • polskiego numeru telefonu lub adresu e-mail,
 • polskiego numeru identyfikacyjnego PESEL.

Profil możesz założyć:

 • w każdej placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS
 1. Złóż elektronicznie wniosek:
 • o 500+ na obecny okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.,
 • na kolejny okres świadczeniowy, który będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2022 r.

szczegółowa instrukcja, jak złożyć wniosek SW-U „Wniosek o 500 + przez PUE ZUS – na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.”, plik doc 1,2mb)

Załączniki do wniosku

W zależności od Twojej sytuacji możemy wymagać dodatkowych dokumentów, które musisz dołączyć do wniosku:

 • orzeczenia sądu o ustanowieniu osoby wnioskującej opiekunem tymczasowym, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu jesteś opiekunem tymczasowym dziecka, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • dokumentu potwierdzającego umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • dokumentu potwierdzającego legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r., ale Twoje dziecko albo dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym albo nad którym sprawujesz pieczę zastępczą, przyjechało do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi; może to być na przykład karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Ważne!
Pracownicy ZUS pomogą Ci założyć profil na PUE ZUS i złożyć wniosek:

Jak dowiesz się, czy otrzymałeś 500+

Gdy przyznamy Ci świadczenie, przekażemy Ci wiadomość o tym na Twój profil na PUE ZUS, a także adres e-mail podany we wniosku.

Jak wypłacimy 500+

Świadczenie 500+ będziemy przekazywać na numer rachunku bankowego w Polsce, który zostanie wskazany we wniosku.

Gdzie otrzymasz informacje o 500+

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583).
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 , z późn. zm.).

Громадянам України, які легально в’їхали до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями та які бажають залишитися в Польщі, Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на дитину за програмою «Сім’я 500+» (т. зв. 500+). Спеціальну заяву на 500+ українською мовою тепер можна подати в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS.

Хто може подати заяву на 500+

Ви можете подати заяву, якщо:

 • Ви є громадянином України або одним із подружжя громадянин України;
 • Ваше перебування в Польщі є законним;
 • Ви маєте під опікою дитину (Ви є її батьком (матір’ю) або тимчасовим опікуном), яка має громадянство України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
 • Ви маєте під опікою дитину (Ви є її батьком або тимчасовим опікуном), народжену в Польщі від матері, яка є громадянкою України та перебування якої в Польщі є законним.

Це допомога для батьків, тимчасових опікунів або осіб, які здійснюють альтернативну опіку над дитиною.

Важливо!
Перебування в Польщі є законним упродовж 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року або з дати фактичного перетину кордону після 23 лютого 2022 року, для громадян України, які легально в’їхали до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями та хочуть залишитися в Польщі.

Тимчасового опікуна або альтернативну опіку над дитиною, яка прибула з України у зв’язку з бойовими діями та перебуває в Польщі без опіки, встановлює польський суд.

Кому призначається допомога

Ви маєте право на отримання 500+ на дитину віком до 18 років, якщо Ви є:

 • громадянином України або одним із подружжя громадянин України, який після 23 лютого 2022 року прибув із дитиною з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями;
 • громадянкою України або дружиною громадянина України, яка після 23 лютого 2022 року прибула до Польщі з України у зв’язку з бойовими діями та народила дитину в Польщі;
 • громадянином України або одним із подружжя громадянин України, який проживав у Польщі до 24 лютого 2022 року, але дитина, якої стосується заява, прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
 • громадянином іншої країни (наприклад, Польщі), який на підставі рішення польського суду здійснює опіку над дитиною, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

Яку підтримку Ви можете отримати

Допомога 500+ призначається в розмірі 500 злотих на дитину на місяць.

Лише у двох ситуаціях ZUS виплачує допомогу в меншому розмірі:

 1. якщо дитина народжується в цьому місяці;
 2. якщо дитині виповнюється 18 років у цьому місяці.

У таких ситуаціях розмір допомоги буде визначено за неповний місяць (пропорційно до кількості перших днів життя дитини або доки дитині не виповнилося 18 років відповідно).

Як довго Вам виплачуватиметься 500+

500+ призначається з місяця, у якому Ви подали заяву, до кінця періоду виплати допомоги, у якому ми виплачуємо допомогу. Поточний період виплати допомоги триває до 31 травня 2022 року. Наступний період виплати допомоги триватиме з 1 червня 2022 року до 31 травня 2023 року. Допомога 500+ виплачується лише в період перебування Вас та дитини в Польщі.

Що треба зробити, щоб отримати 500+

Щоби подати заяву до ZUS, Вам будуть потрібні:

 • польські ідентифікаційні номери PESEL: Ваш (особи, яка подає заяву) та дитини;
 • адреса електронної пошти;
 • польський телефонний номер;
 • номер банківського рахунку в Польщі.

КРОК 1 — польський ідентифікаційний номер PESEL

У заяві треба вказати польський ідентифікаційний номер PESEL — Ваш і дитини, яка перебуває під Вашою опікою.

Зверніться до будь-якого управління гміни, міста або району в Польщі. Подайте там заяву про надання польського ідентифікаційного номера PESEL. Заява подається особисто. Дитина також має бути присутня під час подання заяви.

Реєстрація громадян України та надання польського ідентифікаційного номера PESEL розпочалися в управліннях гмін, міст та районів Польщі 16 березня 2022 року.

Номер PESEL, наданий із цієї дати, має позначку, яка підтверджує, що Ви або Ваша дитина прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями.

КРОК 2 — банківський рахунок

Допомогу 500+ ми виплачуємо лише на банківський рахунок у Польщі. Якщо Ви маєте банківський рахунок у Польщі, перейдіть до КРОКУ 3.

Якщо Ви не маєте банківського рахунку в Польщі, відкрийте його в банку.

КРОК 3 — електронна заява

Заяви на 500+ можна подавати лише в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) Закладу соціального страхування (ZUS) — електронній системі ZUS.

 1. Створіть свій профіль у цій системі. Для цього Вам будуть потрібні:
 • польський телефонний номер або адреса електронної пошти;
 • польський ідентифікаційний номер PESEL.

Ви можете створити профіль (докладна інструкція, як це зробити „Реєстрація та вхід нa PUE ZUS”, doc 2mb):

самостійно через Інтернет;

 • За допомогою працівника ZUS:
 • у кожному відділенні ZUS;
 • під час електронного візиту до ZUS
 1. Подайте заяву в електронній формі:
 • на 500+ на поточний період виплати допомоги, який триває до 31 травня 2022 року;
 • на наступний період виплати допомоги, який триватиме з 1 червня 2022 року до 31 травня 2022 року.

(докладна інструкція про те, як подати заяву „Заява на 500+ на PUE ZUS — на дитину, яка є громадянином України та прибула з України до Польщі у зв’язку з бойовими діями після 23 лютого 2022 року”, doc 1,8mb)

Додатки до заяви

Залежно від Вашої ситуації, ми можемо вимагати додаткових документів, які Ви мусите долучити до заяви:

 • рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном, якщо на підставі рішення польського суду Ви є тимчасовим опікуном дитини, яка прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
 • документ, що підтверджує, що над дитиною здійснюється альтернативна опіка, якщо на підставі рішення польського суду Ви здійснюєте альтернативну опіку над дитиною, яка прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями;
 • документ, що підтверджує законність Вашого перебування та доступ до ринку праці в Польщі, якщо Ви прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, але Ваша дитина або дитина, чиїм опікуном Ви є або над якою здійснюєте альтернативну опіку, прибула до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями; це може бути, наприклад, карта перебування з приміткою «доступ до ринку праці».

Важливо

Працівники ZUS допоможуть Вам створити профіль на PUE ZUS та подати заяву:

Як дізнатися, чи отримали Ви 500+

Коли ми призначимо Вам допомогу, ми надішлемо Вам повідомлення у Вашому профілі на PUE ZUS, а також на адресу електронної пошти, зазначену в заяві.

Як ми виплачуємо 500+

Ми перекажемо допомогу 500+ на банківський рахунок у Польщі, який буде вказано в заяві.

Де можна знайти інформацію про 500+

Правова основа

 • Закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни» («Законодавчий вісник» поз. 583)
 • Закон від 11 лютого 2016 року «Про державну допомогу у вихованні дітей» («Законодавчий вісник» від 2019 року,