Archiwa kategorii: Pomoc dla Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W dniu 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185). Przepisy regulują m.in. kwestie dotyczące zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. 

Ustawa obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym szereg jej przepisów wejdzie w życie w innych datach.

Ustanowienie 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL

Nowelizacja ustawy wprowadza do art. 4 regulującego nadawanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny (na podstawie art. 2 ust. 1), jednoznaczny termin na złożenie wniosku w tej sprawie. Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy specjalnej wniosek ten będzie należało złożyć w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Polski.

Ustawa zawiera również regulację przejściową (art. 22), zgodnie z którą jeżeli obywatel Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nie złoży wniosku o nadanie numeru PESEL, będzie miał na to jeszcze 30 dni.

Uchylenie art. 38 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Jedną ze zmian jest uchylenie art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przewidującego możliwość składania, po upływie 9 miesięcy od wjazdu, wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Rozpoczęcie w chwili obecnej procesu składania wniosków na podstawie art. 38 oraz ich rozpatrywania przez wojewodów byłoby przedwczesne w obecnych warunkach – wciąż trwającego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz możliwości korzystania z instytucji ochrony czasowej.

Ustawa zawiera również przepis przejściowy, na podstawie którego wojewoda pozostawi bez rozpoznania wnioski złożone na podstawie uchylanego przepisu art. 38 ustawy w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Wprowadzenie możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy

Ustawa nowelizująca z dniem 1 kwietnia 2023 r. wprowadzi natomiast do art. 42 ustawy specjalnej nową regulację umożliwiającą obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny i status pobytowy dokumentuje posiadany numer PESEL (ze statusem „UKR”), ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, które związane jest z podstawowymi formami aktywności ekonomicznej czyli:

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o udzielenie takich zezwoleń na pobyt będzie można składać w urzędach wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy od 1 kwietnia br.

Przedłużenie uprawnień pobytowych dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.

W poprzednim stanie prawnym art. 42 ustawy specjalnej zawierał rozbieżności jeżeli chodzi o okres na jaki przedłużeniu ulegają określone uprawnienia (okresy pobytu, okresy realizacji obowiązku opuszczenia terytorium Polski, ważność dokumentów), kończące się najwcześniej z dniem 24 lutego 2022 r. Przedłużenie okresów pobytu, okresów ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy obowiązywało do 31 grudnia 2022 r.

Natomiast termin opuszczenia terytorium Polski (o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), ulegał przedłużeniu o 18 miesięcy, podobnie określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu termin dobrowolnego powrotu, termin ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” i okres pobytu na podstawie tytułów wymienionych w art. 42 ust. 11 ustawy.

Nowelizacja ustawy wprowadza ujednolicenie wspomnianych terminów. Okres przedłużonych uprawnień kończyć się będzie z dniem 24 sierpnia 2023 r.

Należy przy tym zaznaczyć, że przedłużenie wspomnianych okresów ważności obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r. Umożliwi to zachowanie ciągłości uprawnień obywateli Ukrainy wynikających z przepisów podlegających zmianie.

Możliwość korzystania z ochrony czasowej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy specjalnej a korzystanie z ochrony czasowej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Nowelizacja ustawy wprowadza wyłączenie obywateli Ukrainy, którzy korzystają z ochrony czasowej (ochrony tymczasowej) na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od uprawnienia pobytowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy specjalnej (nowy art. 2 ust. 3 pkt 3).

Na skutek skorzystania z ochrony czasowej (ochrony tymczasowej) w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej obywatele Ukrainy utracą także uprawnienie pobytowe, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy specjalnej (nowy art. 11 ust. 4).

 

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Prośba Caritas o pomoc żywnościową

Na prośbę Proboszcza Parafii św. Rocha w Rząśni Ks. Zbigniewa Witeckiego przekazujemy apel Ks. Marka Batora Dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej o wsparcie w temacie pomocy żywnościowej dla rodzin ukraińskich w związku ze zbliżającymi się  Świętami Bożego Narodzenia.

Caritas zamierza skompletować produkty do utworzenia paczek świątecznych dla rodzin będących w dramatycznej sytuacji egzystencjalnej w których będą przede wszystkim mąka, cukier, makaron, konserwy, miód, słodycze, kasza, itp.

Produkty można przekazywać do Parafii w Rząśni. Specjalne kartony są do odebrania na plebani. Również w kościele pod chórem został wystawiony karton, by można było składać dary.

Całości patronuje i błogosławi ks. Abp Wacław Depo, metropolita Częstochowski.

Poniżej zamieszczamy całość listu skierowanego do Parafii z prośbą o to wsparcie i zaangażowanie w pomoc całej wspólnoty.

Prośba Caritas o pomoc żywnościową

Prośba Caritas o pomoc żywnościową

Dokument DIIA.pl / документ Diia.pl

Diia.pl – elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. został dodany do katalogu dokumentów pobytowych. Oznacza to, że od soboty 23 lipca, razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen. 

Od kilku dni obywatele Ukrainy mają możliwość wygodnego i bezpiecznego poświadczania legalności swojego pobytu w Polsce za pomocą smartfona, w sposób całkowicie cyfrowy. To kolejny element wsparcia, jakie oferujemy naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy. Niedawno uruchomiliśmy portal pracawpolsce.gov.pl, który pomaga w znalezieniu, sprofilowanej pod konkretnego kandydata, oferty pracy w naszym kraju. Już ponad milion obywateli Ukrainy posiada polski numer PESEL, a blisko pół miliona profil zaufany – klucz do polskiej e-administracji. To dzięki nim Ukraińcy mogą korzystać z DIIA.pl. W ostatnim czasie obserwujemy duży wzrost zainteresowania aplikacją. Dokument pobrany został już ponad 80 tys. razy i ta liczba szybko rośnie. Bardzo cieszy, że nasi przyjaciele z Ukrainy chętnie korzystają ze wszystkich narzędzi, jakie im oferujemypodkreślił minister Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji. 

Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie nie tylko na polu wojskowym, humanitarnym i gospodarczym, ale także w zakresie integracji cyfrowej Ukraińców, którzy z powodu wojny zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Jestem przekonany, że w przyszłości będziemy pogłębiać naszą współpracę cyfrową oraz że jest to jeden z naszych pierwszych wspólnych projektów cyfrowych z krajami UE – powiedział Mychajło Fedorow, wicepremier i minister ds. transformacji cyfrowej Ukrainy.

Z Diia.pl do strefy Schengen

Aby uregulować kwestię przemieszczania się obywateli Ukrainy w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE, 12 lipca 2022 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce. Informacje na temat dokumentu zostały jednocześnie przesłane do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych strefy Schengen.

Po oficjalnej notyfikacji dokument elektroniczny Diia.pl, będący w posiadaniu obywatela Ukrainy lub innego cudzoziemca (którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), spełnia rolę dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE. Pozwala on również na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. 

Osoby z ukraińskim obywatelstwem mogą korzystać z cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl po uzyskaniu numeru PESEL oraz aktywowaniu profilu zaufanego. Dostęp do profilu zaufanego można uzyskać w urzędzie, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL. Jeśli nie zrobiło się tego od razu, można udać się do tego samego punktu w którym uzyskało się PESEL i zawnioskować o profil zaufany. Wniosek taki można złożyć również w punkcie potwierdzającym lub dowolnym urzędzie gminy – wtedy jednak wymagany jest paszport, jako dokument potwierdzający.

Obywatele Ukrainy, którzy mają nadany PESEL i posiadają ważny paszport mogą także złożyć wniosek online o nadanie profilu zaufanego, a następnie potwierdzić go w punkcie potwierdzającym lub też mogą potwierdzić profil zaufany samodzielnie, o ile posiadają konto w jednym z wybranych banków.

Dokument DIIA.pl pobrany został dotąd już ponad 80 tysięcy razy.

Kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl?

Każda osoba, która:
– ma ukraińskie obywatelstwo,
– jest pełnoletnia,
– przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
– ma nadany numer PESEL,
– ma aktywny profil zaufany.

Jak aktywować aplikację?

– w urzędzie, w którym otrzymasz numer PESEL, poproś o aktywowanie profilu zaufanego,
– jeśli masz już nadany numer PESEL, ale nie wnioskowałeś od razu o dostęp do profilu zaufanego, zwróć się o niego w dowolnym urzędzie – najlepiej w tym samym, w którym otrzymałeś PESEL,
– pobierz i uruchom aplikację mObywatel,
– zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
– jeśli zapomniałeś hasła do profilu zaufanego, zawsze możesz go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail.

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Jej wydawcą jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Można ją pobrać w oficjalnych sklepach App Store i Google Play. Aplikacja działa na smartfonach z systemem:
– Android
6.0 (wzwyż),
– iOS
13.0 (wzwyż).

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl (Дія пл) na stronie: gov.pl/mobywatel/ua.

Pytania i odpowiedzi


Diia.pl — перша повністю цифрова посвідка на проживання!

Diia.pl — електронний документ Diia.pl, що видається громадянам України, які перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року, — додали до каталогу дозволів на проживання. Разом із чинним проїзним документом він дає право громадянам України перетинати кордон Польщі з суботи, 23 липня 2022 року.

 

«Вже кілька днів громадяни України можуть зручно та безпечно підтверджувати легальність свого перебування у Польщі повністю цифровим способом за допомогою смартфона. Це ще один елемент підтримки, яку ми пропонуємо нашим східним друзям. Крім того, нещодавно ми запустили портал pracawpolsce.gov.pl, який допомагає знайти роботу в Польщі, яка відповідає профілю кандидата. Понад мільйон громадян України вже отримали польський номер PESEL (особистий ідентифікаційний номер), і майже пів мільйона отримали доступ до довіреного профілю, який є ключем до польського електронного адміністрування. Завдяки цьому українці можуть використовувати дедалі популярніший застосунок DIIA.pl, який зараз налічує понад 80 000 завантажень, і це число помітно зростає. Я дуже радий, що наші українські друзі прагнуть використати всі інструменти, які ми їм пропонуємо», наголосив Януш Цешинський, Державний Секретар із цифровізації у канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

«Україна вдячна Польщі за підтримку не лише на військовому, гуманітарному та економічному фронті, але й в цифровій інтеграції українців, які були змушені виїхати через війну. Впевнений, далі ми будемо лише поглиблювати нашу співпрацю у цифровому напрямі, і це є одним з наших перших спільних цифрових проєктів з країнами ЄС», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України.

З метою регулювання пересування громадян України в межах Шенгенської зони та перетину ними кордонів ЄС 12 липня 2022 року Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі повідомило Європейську комісію, що посвідка на тимчасове проживання Diia.pl може слугувати підтвердженням легальності перебування в Польщі. Повідомлення було надіслано одночасно державам-членам ЄС та асоційованим країнам Шенгенської зони.
 

Згідно з офіційним повідомленням, документ Diia.pl, який є у громадянина України або іншого іноземця (чиє перебування на території Польщі вважається законним відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом), є посвідкою на проживання, що використовується разом із дійсним проїзним документом для перетину зовнішніх кордонів ЄС. Він також дозволяє пересування Шенгенською зоною впродовж 90 днів будь-якого 180-денного періоду.

Громадяни України можуть використовувати Diia.pl як цифровий документ, що посвідчує особу після отримання номера PESEL та активації довіреного профілю. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете перейти до того ж пункту, де ви отримали свій номер PESEL, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Заяву також можна подати в пункті підтвердження або в будь-якій муніципальній установі, проте в цьому разі знадобиться паспорт як підтверджувальний документ.

Громадяни України, які мають номер PESEL і паспорт, також можуть подати онлайн-заявку на отримання довіреного профілю, а потім підтвердити його в пункті підтвердження, або самостійно, якщо у них є обліковий запис в одному з обраних банків.

Документ DIIA.pl був завантажений понад 80 000 разів.

Хто може використовувати застосунок mObywatel та документ Diia.pl?

Будь-яка особа, яка:
– має українське громадянство,
– досягла повноліття,
– перетнула польсько-український кордон після 24 лютого 2022 р.,
– має PESEL,
– має активний довірений профіль.

Як активувати програму?

– при отриманні номера PESEL попросіть активувати довірений профіль,-
якщо вам вже присвоєно номер PESEL, але ви відразу не подали заявку на доступ до довіреного профілю, подайте заявку на його отримання в будь-якій муніципальній установі (бажано там, де ви отримали номер PESEL),
– завантажити та активувати застосунок mObywatel,
– ознайомитися з умовами та політикою конфіденційності застосунку,
активувати застосунок, використовуючи логін та пароль, видані для довіреного профілю,
– якщо ви забули пароль, можете відновити його, ввівши ім’я користувача або адресу електронної пошти.
– Застосунок mObywatel безоплатний. Керується Канцелярією прем’єр-міністра Польщі. Його можна завантажити в App Store та Google Play.

Детальніше про застосунок mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл) доступно на сайті gov.pl/mobywatel/ua Питання та відповіді.

Dokument DIIA.pl / документ Diia.pl

Dokument DIIA.pl / документ Diia.pl

PracawPolsce.gov.pl – portal dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy

Od 24 lutego, czyli od dnia agresji Rosji na Ukrainę, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln osób, z czego ponad 1,2 mln uzyskało już polski numer PESEL. Blisko 630 tys. osób, to osoby w wieku 18-65 lat, które mogą chcieć na dłużej pozostać i podjąć pracę w Polsce. Jak dotąd zatrudnienie w naszym kraju znalazło ponad 270 tys. obywateli Ukrainy.

Pragniemy, aby wszystkie osoby, które szukają pracy na czas pobytu w Polsce, miały możliwość znalezienia jej w swoim zawodzie, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Właśnie temu ma służyć uruchomiony przez nas portal pracawpolsce.gov.pl. Ma on połączyć obywateli Ukrainy poszukujących pracy, z polskimi pracodawcami, którzy tę pracę oferują. Bardzo zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób z tego portalu skorzystało. Jest on bezpłatny i już dostępny. Serdecznie zapraszam na pracawpolsce.gov.pl 

 – podkreślił na konferencji w KPRM odpowiedzialny za cyfryzację minister Janusz Cieszyński. 

Uruchomienie portalu pracawpolsce.gov.pl

Część obywateli Ukrainy przebywających w Polsce napotyka na różnego rodzaju trudności w znalezieniu pracy – to m.in. bariera językowa czy obawy przed oszustwami. Chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom jako KPRM Cyfryzacja m.in. we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej (OChK), Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), Palantir Technologies Poland, Antal Polska, Domem Ukraińskim w Warszawie, Diia Bussiness Warsaw, HRlink, GoldenLine, Pracuj.pl., GoWork uruchomiliśmy portal pracawpolsce.gov.pl.

Portal ten jest w pełni bezpieczny i wiarygodny. Aktualnie zawiera ponad 160 tys. sprawdzonych ofert pracy i każdego dnia jest rozbudowywany o kolejne. Przy jego pomocy znalezienie pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce będzie dużo łatwiejsze. To kolejne, po uruchomieniu systemu nadawania numerów PESEL, narzędzie ułatwiające obywatelom Ukrainy normalne funkcjonowanie w Polsce

– zaznaczył minister Janusz Cieszyński.

 Chciałbym podziękować Polakom i Polkom za to wsparcie, które widzimy i bardzo doceniamy. Od pierwszej chwili otworzyliście swoje domy i serca i wspieracie nas. Polska jest naprawdę liderem zachodu we wsparciu Ukrainy i Ukraińców. I ta pomoc jest wielowymiarowa, a prezentowany w dniu dzisiejszym portal to jeszcze jedna strefa wsparcia. Jest to wiarygodny portal, z którego warto korzystać

 – powiedział podczas konferencji Oleh Kuts, Charge d’Affairres a.i. Ukrainy w RP.

Portal pracawpolsce.gov.pl:,
– to prosta procedura (intuicyjny formularz wypełniany w 10 minut),
– jest dostępny (niewymagane CV),
– jest zrozumiały (serwis dostępny w kilku językach),
– to dopasowane oferty pracy (raz w tygodniu użytkownik otrzymuje nowe, sprofilowane oferty pracy),
– to bezpieczeństwo użytkowników (domena gov.pl).

PracawPolsce.gov.pl – portal dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy

PracawPolsce.gov.pl – portal dla poszukujących pracy obywateli Ukrainy

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy bez numeru PESEL

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Źródło: Oddział Zarządzania Kryzysowego / Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

 

Świadczenie dla osób które pomagają obywatelom Ukrainy. Nowy wniosek

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni. W przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne weszły w życie 30 kwietnia.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania.

Pliki do pobrania:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.


Podobne posty

Środki finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy

Uchwalona ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, mogą uzyskać świadczenia.

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje nie dłużej niż za okres 60 120 dni.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje?
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Kiedy nie przysługuje?
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
– za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
– za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
– warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
– we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Na jaki okres?
Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 120 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Weryfikacja danych przez gminę
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W jakiej kwocie?
Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Sposób wypłaty
Świadczenie wypłacane jest wstecznie, licząc od 24 lutego.

Gdzie i jak złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie pieniężne można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni przy ul. 1 Maja 37 w poniedziałki od godz. 9:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 –15:30.

Pliki do pobrania:
wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (karta osoby przyjętej do zakwaterowania).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.


Podobne posty

 

SWPS udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy

Doświadczenie zagrożenia zdrowia lub życia własnego lub bliskich, rozłąka z rodziną, utrata najbliższych osób w wyniku działań wojennych – to doświadczenia traumatyczne, które nierzadko powodują trudności w codziennym życiu przez wiele tygodni czy miesięcy nawet po ustaniu zagrożenia. Lęk, problemy w relacjach, nawracające niechciane wspomnienia, unikanie codziennych, rutynowych czynności, które wcześniej nie sprawiały problemu, koszmarne sny i długotrwały, przytłaczający smutek bądź gniew mogą być sygnałem, że osoby dotknięte skutkami wojny mogą potrzebować profesjonalnej pomocy psychologicznej. Dlatego Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS uruchomiła możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego dla osób, które uciekając z ogarniętej konfliktem zbrojnym Ukrainy, schroniły się w Polsce.

Kiedy rozważyć skorzystanie z pomocy psychologicznej?

Czasem chęć uniknięcia nawracających wspomnień i skojarzeń z przeżytym urazem sprawia, że osoby, które mogłyby skorzystać z terapii psychologicznej często z niej rezygnują, bo obawiają się, że w trakcie rozmowy z psychoterapeutą czy lekarzem będą musiały mówić o traumatycznym wydarzeniu i sięgać do niego pamięcią. Tymczasem właśnie wtedy psychoterapia może pomóc.

Rozważ skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej, jeśli:
– mimo upływu czasu od opuszczenia obszaru objętego działaniami wojennymi nie możesz dojść do siebie, choć jesteś już bezpieczny/bezpieczna,
– martwisz się o kogoś, u kogo obserwujesz powyższe objawy,
– życie twoje lub twoich bliskich jest zagrożone w wyniku działań wojennych,
– ty sam/sama lub ktoś z twoich bliskich był świadkiem utraty życia przez inną osobę.

Bezpłatna pomoc specjalistów z Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej

Ta cenna inicjatywa powstała w odruchu międzynarodowej solidarności i chęci niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przez traumatyczne wojenne doświadczenia. Aby skontaktować się z kliniką i umówić termin konsultacji z profesjonalnym terapeutą/terapeutką, należy wybrać numer telefonu: +48 22 517 96 96 (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00–20.00) lub wysłać e-mail na adres: UkrainaSOS@swps.edu.pl. Bezpłatna pomoc psychologiczna świadczona jest w języku ukraińskim.

Pobierz ulotkę informacyjną i dowiedz się więcej.

Plik do pobrania:
Ulotka informacyjna. Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy.

Biała sobota – zadbaj o zdrowie

Na prośbę Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera informujemy, że w szpitalach i przychodniach wojewódzkich w całym regionie będzie można zmierzyć ciśnienie, cukier, natlenienie krwi, ale również przejść badania EKG. W czterech placówkach można liczyć na konsultacje psychologiczne, a w szpitalu im. Kopernika w Łodzi również onkologiczne.
W większości placówek będzie można zaszczepić się przeciw COVID-19.

Bez opłat, bez skierowania i bez rejestracji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa, w tym uchodźców z Ukrainy w sobotę 9 kwietnia w godzinach 9:00-15:00 do jednego z 15 punktów w województwie łódzkim.

Wykaz badań przypisanych do poszczególnych szpitali i przychodni znajduje się w załączonej ulotce.

Zadbaj o zdrowie! BIAŁA SOBOTA już 9 kwietnia!

Zadbaj o zdrowie! BIAŁA SOBOTA już 9 kwietnia!

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W poradniku w prosty sposób wyjaśniono, jak przygotować się do funkcjonowania/działania w sytuacji kryzysowej – co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Sytuacje kryzysowe mogą mieć różne podłoże – i nie zawsze musi to być intencjonalne działanie człowieka, ale np. wypadek/awaria w zakładzie przemysłowym, który wykorzystuje w procesie technologicznym niebezpieczne substancje – dlatego warto być przygotowanym. Wiedzieć, co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm odwołuje, co należy wtedy zrobić.

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje niezbędne do przygotowania się na zagrożenie, druga – wskazówki działania w czasie kryzysu. W materiale znajdziemy m.in.: jak budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich; jak chronić się przed dezinformacją, aby nie ulec np. panice; jak się zachować podczas alarmu i co oznaczają poszczególne sygnały; jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji; jak się zachować w przypadku skażenia terenu, braku dostaw energii elektrycznej czy sytuacji zakładniczej; jak udzielić pierwszej pomocy.

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Pliki do pobrania:
Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny,
Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny – prezentacja.

Ilustracją dla Poradnika jest trzeci odcinek „Akademii Bezpieczeństwa RCB”, który został przygotowany we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego PSP oraz ekspertem ds. bezpieczeństwa, byłym żołnierzem jednostki GROM. Film jest dostępny na stronie RCB oraz profilach Centrum w mediach społecznościowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, oprócz poradnika „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny, przygotowało do tej pory m.in.:

  • infografiki: Burza – bądź bezpieczny; Bezpieczeństwo nad wodą; Nie dla czadu; Bezpieczna zima; Wichura – jak się przygotować; Jak postępować podczas powodzi;
  • poradniki: Zima – wypoczynek na śniegu; Bezpieczeństwo na lodzie; Poradnik zima – samochód; Jak przygotować się na wichurę; Jak przygotować się na powódź; Burza. Jak się zachować; Bezpieczny urlop; Nie dla czadu;
  • clipy: Nie dla czadu; Postępowanie przy wychłodzeniu organizmu; Bezpieczeństwo w górach;
  • „Akademia Bezpieczeństwa RCB” we współpracy z Polskim Radiem: Nie dać się zimie; Odporni na zagrożenia.

Wszystkie materiały są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do indywidualnego wykorzystania, bądź grupowej edukacji.

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.