Miesięczne archiwum: kwiecień 2023

#mojaflaga 2023 – świętujmy razem Dzień Flagi RP!

Polki i Polacy są niesamowici – a wszystkich łączy nasza flaga. 2 maja i Ty pomaluj świat na biało i czerwono. Wywieś flagę, zrób zdjęcie i oznacz #mojaflaga!

2 maja 2023 – Dzień Flagi RP

Polska to historia, którą warto się dzielić! W spocie zapraszającym do wywieszenia flagi z okazji Dnia Flagi 2 maja mówi o tym znawca historii Polski – Richard Butterwick-Pawlikowski. Brytyjski historyk, badacz dziejów Polski i Litwy, podkreśla jak niesamowici są Polacy, którzy po latach zaborów i zniszczeń wojennych odrodzili się jako wspólnota. Towarzyszą temu zdjęcia z Warszawy, znane polskie obrazy z kolekcji muzealnych i świętujący rodacy w strojach ludowych.

Krótkim spotem Biuro „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Aby do niej dołączyć wystarczy wyeksponować flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach społecznościowych z opisem #mojaflaga. Świętujmy razem!

#mojaflaga – pomalujmy świat na biało i czerwono!

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej to święto ustanowione w 2004 roku. 2 maja Polki i Polacy malują Polskę i świat na biało i czerwono – jest to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Prosty gest wyeksponowania flagi podkreśla naszą narodową wspólnotę i pozwala każdemu być ambasadorem polskości.  Co roku w akcję #mojaflaga włączają się sportowcy, artyści i lokalni działacze. Flagę można uszyć samodzielnie, kupić, przygotować z dziećmi z papieru. Dołącz do akcji #mojaflaga!

Wywieś flagę i świętujmy razem!

Wywieś flagę na Dzień Flagi! Świętujmy razem 2 maja!

Wywieś flagę na Dzień Flagi! Świętujmy razem 2 maja!

Źródło: Biuro Programu „Niepodległa”.

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2022

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572):

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
 3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2022 oraz treść raportu dostępne są pod poniższym linkiem:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 kwietnia 2023 r . w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2022.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2022 na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2022 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Rząśni:
formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2022,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Szkolne spotkania z orkiestrą

W dniu 25 kwietnia 2023 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań muzycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu gminy Rząśnia. Na początek odwiedzili nas uczniowie klasy pierwszej, klas drugich oraz klasy siódmej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni  Podczas zajęć dzieci miały możliwość zapoznać się z instrumentarium wchodzącym w skład orkiestry dętej oraz spróbować swoich sił na wybranych instrumentach. Zajęcia przebiegły w miłej atmosferze z duża dawką uśmiechu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do wstąpienia w nasze szeregi.

Serdeczne podziękowania dla dyrekcji oraz nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni za udaną współpracę w rozwoju muzycznym młodych mieszkańców Gminy Rząśnia.

Tekst i zdjęcia: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia.

Podobne wpisy:

Przypomnienie. Wtorek 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracy

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni w dniu 02 maja 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnego Zespołu Oświaty.

Zgodnie z powyższym dzień ten został odpracowany w sobotę 22 kwietnia 2023 r.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.30.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni w dniu 02 maja 2023 r.,
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni GOPS.0210.3.2023 z dnia 17 kwietnia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników GOPS w Rząśni w dniu 02 maja 2023 r.,
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników ZGK w Rząśni w dniu 02 maja 2023 r.,
Zarządzenie Nr 3/2023 Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni.

„Dostępny samorząd”: 100 tys. zł grantu dla Gminy Rząśnia

Gmina Rząśnia realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wartość grantu: 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych).

Gmina Rząśnia realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Wartość grantu: 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych).

„Dostępny samorząd”: 100 tys. zł grantu dla Gminy Rząśnia

„SMART na START – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”

W imieniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sieradzu zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „SMART na START – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”. Celem webinarium jest przedstawienie informacji o programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, w tym o konkursie ogłoszonym w ramach Ścieżki SMART.

Najbliższe spotkanie online odbędzie się w następującym terminie:

 • 18 maja 2023 roku w godz. 12:00-13:45 (rekrutacja do 15.05.2023 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział” (https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5893-webinarium-pn-smart-na-start-fundusze-europejskie-dla-przedsiebiorstw).  Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

„SMART na START – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”

„SMART na START – Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw”

II Bieg Wolności Rząśnia 2023

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza na II Bieg Wolności – imprezę upamiętniającą rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku i będącą również okazją do wspólnego, rodzinnego spotkania i zabawy.

Termin: 4 czerwca 2023 r. (niedziela).
Start: godz. 17:00 (kompleks sportowo-rekreacyjny w Rząśni).
Dystans: 8 km, trasa asfaltowa.
Kategorie: bieg odbędzie się w kategoriach wskazanych w Regulaminie.
Organizator: Gmina Rząśnia.
Partnerzy: Stowarzyszenie Klub Biegacza „Warta”, ESBANK Bank Spółdzielczy, LKS „Czarni” Rząśnia., Ochotnicze Straże Pożarne, Body Helper Paweł Woeltz, Rząśnia „Moto Team”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rejestracja:
– online pod bezpośrednim linkiem: dostartu.pl/ii-bieg-wolnosci-v7439.

Zgłoszenia do Biegu Kolorów Dzieci przyjmowane będą bezpośrednio na miejscu w biurze zawodów.

W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma:
– profesjonalny pomiar czasu,
– pamiątkowy medal na mecie,
– lokalny posiłek regeneracyjny po zawodach,
– nr startowy wraz z chipem,
– punkty nawodnienia na trasie biegu,
– pamiątkową koszulkę startową.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za poszczególne miejsca, zgodnie z Regulaminem.
Kwestie organizacyjne określone są w Regulaminie biegu.

Wydarzenie ma charakter wspólnotowy, dedykowane jest wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wieku i kondycji.
Podczas Biegu przewidujemy:
bieg kolorów,
animacje,
miasteczko dmuchańców,
pokazy służb mundurowych,
poczęstunek,
akcję „Przygarnij zwierzaka”.

Zapraszamy!

Szczegółowy regulamin porządkowy imprezy "II Bieg Wolności Rząśnia 2023"

Na podstawie art. 65b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002, poz. 1768, poz. 1783 i poz. 2589), zarządza się co następuje:
1. Widzom zabrania się wchodzenia na jezdnię, przechodzenia i przebiegania przez nią podczas trwania imprezy.
2. Widzom zabrania się wchodzenia na ogrodzony teren zawodów.
3. Widzom zezwala się poruszać wyłącznie poza barierkami oddzielającymi plac zawodów
4. Prawo przebywania w rejonie startu i trasy biegu posiadają wyłącznie osoby funkcyjne realizujący zadania związane z zawodami (sędziowie), a także fotoreporterzy oraz fotografowie dopuszczeni przez organizatora.
5. Uczestnicy imprezy winni dostosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe, oraz są zobowiązani do zachowania ładu, porządku i dbałości o mienie.
6. Komunikaty i informacje organizacyjno-porządkowe podaje na bieżąco spiker zawodów, a uczestnicy imprezy winni ich przestrzegać.
7. Uczestnicy imprezy mają zakaz wnoszenia na imprezę przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić życiu, zdrowiu ludzkiemu lub mieniu.
8. Uczestnicy (zawodnicy) II Biegu Wolności Rząśnia 2023 mają zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
9. Po zakończeniu zawodów o godz. 19:00 dnia 4 czerwca 2023 r. uczestnicy zawodów winni rozejść się do domów.
10. Bieg będzie prowadził radiowóz policyjny.
11. Zawodnicy będą oznaczeni numerami startowymi umieszczonymi na koszulkach.

Przypominamy! Już 4 czerwca "II Bieg Wolności Rząśnia 2023"

Mapa biegu:

Mapa II Biegu Wolności Rząśnia 2023


Pliki do pobrania:
regulamin II Biegu Wolności Rząśnia 2023 wraz z klauzulą informacyjną,
oświadczenie uczestnika II Biegu Wolności Rząśnia 2023,
oświadczenie rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej II Biegu Wolności Rząśnia 2023.


Uwaga! Utrudnienia w ruchu

Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż w związku, biegiem ulicznym na dystansie 8 km pod nazwą: “II Bieg Wolności Rząśnia 2023” w dniu 4 czerwca 2023 r. (niedziela) w godz. 17:00 – 18:30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz czasowe zamknięcia następujących ulic:
– ul. 1 Maja, ul. Bielskiego, część drogi wewnętrznej Rząśnia – Suchowola, część drogi gminnej Suchowola – Rząśnia, droga wewnętrzna Suchowola – Grabowiec (przy starej cegielni), droga gminna przy hydroforni w kierunku sklepu Dino, część drogi powiatowej obok parku 600–lecia w Rząśni – według poniższej mapy.

Prosimy równocześnie o nieparkowanie oraz usunięcie Państwa pojazdów z poboczy tych ulic.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Więcej informacji o samym Biegu pod bezpośrednim linkiem: www.rzasnia.pl/biegwolnosci.

Szczegółowy regulamin porządkowy imprezy "II Bieg Wolności Rząśnia 2023"

Na podstawie art. 65b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002, poz. 1768, poz. 1783 i poz. 2589), zarządza się co następuje:
1. Widzom zabrania się wchodzenia na jezdnię, przechodzenia i przebiegania przez nią podczas trwania imprezy.
2. Widzom zabrania się wchodzenia na ogrodzony teren zawodów.
3. Widzom zezwala się poruszać wyłącznie poza barierkami oddzielającymi plac zawodów
4. Prawo przebywania w rejonie startu i trasy biegu posiadają wyłącznie osoby funkcyjne realizujący zadania związane z zawodami (sędziowie), a także fotoreporterzy oraz fotografowie dopuszczeni przez organizatora.
5. Uczestnicy imprezy winni dostosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe, oraz są zobowiązani do zachowania ładu, porządku i dbałości o mienie.
6. Komunikaty i informacje organizacyjno-porządkowe podaje na bieżąco spiker zawodów, a uczestnicy imprezy winni ich przestrzegać.
7. Uczestnicy imprezy mają zakaz wnoszenia na imprezę przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić życiu, zdrowiu ludzkiemu lub mieniu.
8. Uczestnicy (zawodnicy) II Biegu Wolności Rząśnia 2023 mają zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
9. Po zakończeniu zawodów o godz. 19:00 dnia 4 czerwca 2023 r. uczestnicy zawodów winni rozejść się do domów.
10. Bieg będzie prowadził radiowóz policyjny.
11. Zawodnicy będą oznaczeni numerami startowymi umieszczonymi na koszulkach.

Mapa II Biegu Wolności Rząśnia 2023

Informacja o badaniu opinii rodziców przedszkolaków

Drodzy Rodzice,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadza ankietę na temat zainteresowania Rodziców przedszkolami. By właściwe planować rozwój przedszkoli, ważne są opinie Rodziców.

Ankiety są anonimowe (zawierają jedynie pytanie o gminę zamieszkania osoby wypełniającej kwestionariusz), a odpowiedzi prezentowane będą tylko w postaci zbiorczych statystyk.

Kwestionariusz ankiety przygotowany został w formie elektronicznej dostępnej po kliknięciu w poniższy link (lub po skopiowaniu linku do przeglądarki):

https://forms.gle/SLTQ9VhuCYWP7Tfs9

Ankietę dostępną w linku należy – po wypełnieniu – przesłać klikając przycisk „prześlij” znajdujący się na ostatniej stronie ankiety.

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia: 14 maja 2023 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Plik do pobrania:
Ankieta do Rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat mieszkających w województwie łódzkim (wersja poglądowa – ankietę należy wypełnić online).

 

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Kodowanie i programowanie z robotem Photon

W ramach projektu „KOMPETENCJE CYFROWE UCZNIÓW W GMINIE RZĄŚNIA” uczniowie klas I- VIII programują roboty Photon i posługują się programem Photon EDU.

Roboty edukacyjne wyposażone w diody, czujniki, mikrofony i kamerki, angażują uczniów, którzy przy ich pomocy chętniej uczą się nowych zagadnień. Praca z robotem rozwija zdolności logicznego myślenia i analizy.

Robot edukacyjny pozwala na zapoznanie się z tym jak funkcjonują nowe technologie. Uczniowie mają możliwość sterowania robotem na odległość i programowania go, przez co mogą zapoznać się z bardziej skomplikowanymi mechanizmami z zakresu robotyki i elektroniki. Praca z robotem rozwija kreatywność, myślenie logiczne i abstrakcyjne, a także uczy dzieci dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań. Programowanie robota staje się doskonałą zabawą, poprzez którą łatwiej przyswoić trudniejsze tematy szkolne, a także zagadnienia z informatyki.

Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II  w Rząśni.

Podobne wpisy:

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

W dniach 12-14 czerwca 2023 roku w Łodzi odbędzie XVI edycja „Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2023”, w ramach którego organizowana jest Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.
Celem nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców z województwa łódzkiego oraz inspirowanie ich do dalszego rozwoju, upowszechnianie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między firmami.
Statuetki będą przyznane w sześciu kategoriach:
– Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności;
– Debiut w biznesie;
– Sukcesja z sukcesem;
– Łódzkie zaprogramowane na przyszłość;
– Międzynarodowy sukces;
– „Biznes na PLUS”.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje na temat nagrody zostały zamieszczone na stronie: www.biznesnaplus.lodzkie.pl.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Prawno-Organizacyjny, Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości.