Dzienne archiwum: 22 lipca 2020

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Gminny Zespół  Oświaty w Rząśni informuje, że Wójt Gminy Rząśnia przyznał jednorazowe stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce dla 152  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dodatkową  nagrodę za udział w konkursach, zawodach sportowych i artystycznych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim na łączną kwotę 47.620,00 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w tym roku nie odbędzie się  uroczyste  wręczenie  dyplomów. Nagroda zostanie przekazana na wskazany   we  wniosku numer  rachunku  bankowego.
Dyplomy można odbierać w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni od dnia 27 lipca 2020 r.

Ze swojej strony Wójt Tomasz Stolarczyk pragnie pogratulować Uczniom którzy w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli – mimo obecnej sytuacji epidemicznej – tak dobre  wyniki w nauce. W tym szczególnym czasie należą się Im oraz Ich Rodzicom szczególne wyrazy szacunku. To dzięki wspólnej pracy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli możliwe były tak wyjątkowe osiągnięcia z dziedziny nauk ścisłych, sportu i kultury.

Wszyscy mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli spotkać się osobiście i świętować Wasze sukcesy.

 

 

 

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2019

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713):

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
W roku 2020 ze względu na wprowadzony stan epidemii zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) termin na przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy –  został przedłużony o 60 dni.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2019 oraz treść raportu dostępne są pod poniższymi linkami:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2019,
Raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2019.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2019  na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,  prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2019 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni:
Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2019,
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Pierwszy mecz Czarnych w IV lidze MECZ ODWOŁANY

UWAGA!!
MECZ ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODÓW ORGANIZACYJNYCH!!

Uprzejmie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej i sympatyków sportu na inauguracyjny mecz IV ligi piłki nożnej w którym drużyna LKS Czarni Rząśnia zmierzy się z KS Warta Sieradz.

Zespół Czarnych tym wyjątkowym meczem, po zajęciu bezapelacyjnego pierwszego miejsca w tabeli ligi okręgowej w sezonie 2019/2020, po raz kolejny spróbuje swoich sił w tak wysokiej klasie rozgrywkowej. Przypominamy tylko, że po raz ostatni Czarni grali na czwartoligowych boiskach w sezonie 2013/2014.

Aby w tym sezonie naszym piłkarzom poszło jak najlepiej – oprócz formy sportowej oraz wzmocnień (do drużyny pozyskano trzech nowych zawodników) potrzebny jest doping kibiców.

Zapraszamy więc już w najbliższą sobotę 25 lipca na godz. 16:00 na Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Przypominamy jednocześnie o zachowaniu reżimu sanitarnego oraz poszanowaniu zdrowia swojego i zdrowia osób które nas otaczają.

UWAGA!!
MECZ ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODÓW ORGANIZACYJNYCH!!

UWAGA!! MECZ ODWOŁANY Z POWODÓW ORGANIZACYJNYCH!!

UWAGA!! MECZ ODWOŁANY Z POWODÓW ORGANIZACYJNYCH!!