Dzienne archiwum: 18 maja 2020

Kolejne teleporady specjalistów w Ośrodku Zdrowia

Szanowni Pacjenci,
20 maja (środa ) w godz. 14:00 – 18:00 jest możliwość uzyskania teleporady u lek. med. Katarzyny Bracichowicz – specjalisty psychiatry, w ramach świadczeń finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Pacjenci proszeni są o zapisanie się w rejestracji Ośrodka.


W dniu 28 maja (czwartek) od godziny 14:00 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia, będzie udzielał teleporad lek. med. Kamil Krawiec – specjalista urolog. Świadczenie jest bezpłatne dla mieszkańców Gminy Rząśnia. Zapisy w Rejestracji Ośrodka Zdrowia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

WFOŚiGW w Łodzi. Nowa odsłona Programu Czyste Powietrze 2.0

Informujemy o wdrożeniu nowej odsłony Programu Czyste Powietrze 2.0.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:
– zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
– nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
– nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
– WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren  województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie;
– lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:
– poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
– poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:
– uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
– zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
– wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
        – dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
        – dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
– uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
– możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
– skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
– integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
– poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
– dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
– włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
– wzmocnienie współpracy z gminami;
– wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowo budowanych budynkach;
– docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Więcej na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Informacja WFOŚiGW w Łodzi w sprawie wdrożenia nowej odsłony Programu Czyste Powietrze 2.0

Informacja WFOŚiGW w Łodzi w sprawie wdrożenia nowej odsłony Programu Czyste Powietrze 2.0

Źródło: Zespół Promocji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

ARiMR otwiera swoje placówki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki realizowanej w ARiMR strategii Agencja 4.0. Dzięki systematycznej cyfryzacji procesów i wdrażaniu nowych technologii, beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez Internet, m. in. aplikację eWniosekPlus, portal IRZplus. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewniło realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, a co za tym idzie przyspiesza wydanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Chcemy, żeby było to wprowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje.

Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. – Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności – mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Decyzja o otwarciu biur powiatowych w województwie śląskim zapadnie po przeanalizowaniu sytuacji panującej w regionie, o czym ARiMR poinformuje w odrębnym komunikacie.

Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wyrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.

 

Źródło: Biuro Prasowe ARiMR.