Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – nabór deklaracji

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi, od dnia 13 listopada 2017 roku rozpoczynamy nabór zainteresowanych ubieganiem się w  roku 2018 o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia w obszarach dla których niej jest wykonana ani planowania do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej.

Wszelkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w dniach 13-24 listopada 2017 roku na sali posiedzeń (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu, (tj. poniedziałek-środa:  godz. 8:00-15:00, czwartki: godz. 8:00-17:30) oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: ekologicznie@rzasnia.pl.

Informacje i deklaracje będą dostępne na sali posiedzeń oraz stronie internetowej.

Pliki do pobrania:
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie MS Word),
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie Open Document),
deklaracja-dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnia (plik w formacie PDF).

Informacja dla Beneficjentów umów o dotację

Beneficjenci umów o dotację!

W dniu 31 października 2017 roku kończy się termin zakończenia realizacji przedsięwzięć – zgodnie z zapisem § 7 ust. 5 Uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia  7 lipca 2016 r.  w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 28.07.2016 r. poz. 3518) oraz Uchwały Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8.03.2017 r. poz. 1208) –
na podstawie zawartych umów z Gminą Rząśnia o udzielenie dofinansowania na:
1) wymianę źródła ciepła;
2) zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych.

Przez zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumie się:
1) w przypadku wymiany źródła ciepła:
– podłączenie do istniejącej instalacji c.o. oraz uruchomienie i użytkowanie źródła ciepła przez Beneficjenta po odbiorze końcowym pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą, a w przypadku kotłów gazowych – po uzyskaniu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację zamontowanych urządzeń;
2) w przypadku zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych:
– uruchomienie i użytkowanie urządzenia przez Beneficjenta poprzez przyłączenie formalne i techniczne do sieci energetycznej dystrybutora energii działającego na terenie Gminy Rząśnia – zgodnie z zasadami procedury przyłączenia mikroinstalacji u danego dystrybutora energii, po odbiorze końcowym pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą.

W powyższych przypadkach oznacza to, że wszelkie dokumenty, które mają stanowić załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji mogą być datowane najpóźniej na dzień 31 października 2017 roku. Są to m.in.:
– umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A. i Umowa sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu;
– decyzja Urzędu Dozoru Technicznego;
– protokół odbioru końcowego między Beneficjentem a Wykonawcą.

Wyjątek stanowi faktura, która może być datowana po dniu 31 października 2017 roku/ z uwagi na to, że może być ona wystawiona najpóźniej w terminie do 7 dni po odbiorze końcowym/.

Do rozliczenia dofinansowania do wniosku o wypłatę dotacji należy załączyć następujące dokumenty:
– w przypadku wymiany źródeł ciepła:
(zgodnie z § 4 umowy o udzielenie dofinansowania)
1) oryginał faktury VAT (rachunku) z 30 – dniowym terminem płatności (termin ten powinien uwzględniać zapisy 4 ust. 6 i ust. 7) – obejmującej wszelkie wydatki dokonane po dniu zawarcia niniejszej umowy – za zakup i montaż źródła ciepła, która po wykonaniu kserokopii podlega zwrotowi dla Beneficjenta,
(W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest tylko zakup z montażem instalacji bądź urządzenia, a do wniosku nie został złożony kosztorys, Beneficjent  przedłoży odrębny dokument, zawierający wykaz zakupionego urządzenia wraz z armaturą czy osprzętem  oraz wysokością kosztów jednostkowych, potwierdzony przez Wykonawcę);
2) oświadczenie o likwidacji źródła/eł ciepła – w przypadku wymiany źródła ciepła;
3) potwierdzenie dokonania przelewu wkładu własnego wskazanego we wniosku o dotację na rzecz Wykonawcy;
4) karta Efektu Rzeczowego i Ekologicznego;
5) oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy;tj. oświadczenie o rachunku bankowym;
6) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz   prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego;
7) oświadczenie Wykonawcy o wykonanym przedsięwzięciu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
8) aktualną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni lub aktualną umowę na odbiór nieczystości ciekłych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni – w przypadku Wnioskodawcy, który zamieszkuje na terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – nie dotyczy  Beneficjentów, których nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków;
9) dopuszcza się żądanie przedstawienia innych dokumentów, jeśli organ stwierdzi ich niezbędność w przedmiotowej sprawie, m.in. protokół odbioru końcowego, decyzja UDT.

Oprócz załączników wymienionych w § 4 ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty (w zależności od wymienianego źródła ciepła):
– certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/ – w przypadku kotłów węglowych i kotłów na biomasę (pellet i inne),
– potwierdzenie spełnienia wymogów dyrektywy ErP2015 /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/ – w przypadku kotłów gazowych,
– potwierdzenie spełnienia wymogów dyrektywy ErP 2009/125/WE /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/ – w przypadku kotłów olejowych,
– opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku.

– w przypadku zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych:
(zgodnie z § 4 umowy o udzielenie dofinansowania)
1) oryginał faktury VAT (rachunku) z 30 – dniowym terminem płatności (termin ten powinien uwzględniać zapisy § 4 ust. 7 i ust. 8) – obejmującej wszelkie wydatki dokonane po dniu zawarcia niniejszej umowy – za zakup i zainstalowanie odnawialnego źródła energii, która po dokonaniu kserokopii podlegająca zwrotowi dla Beneficjenta,
(W przypadku jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest tylko zakup z montażem instalacji bądź urządzenia, a do wniosku nie został złożony kosztorys, Beneficjent  przedłoży odrębny dokument, zawierający wykaz zakupionego urządzenia wraz z armaturą czy osprzętem  oraz wysokością kosztów jednostkowych, potwierdzony przez Wykonawcę);
2) kopię umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu oraz kopię protokołu podłączenia licznika dwukierunkowego przez PGE Dystrybucja SA – w przypadku zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych;
3) potwierdzenie dokonania przelewu wkładu własnego wskazanego we wniosku o dotację na rzecz Wykonawcy;
4)
Kartę Efektu Rzeczowego i Ekologicznego;
5)
oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy; oświadczenie o rachunku bankowym;
6) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego;
7) oświadczenie Wykonawcy o wykonanym przedsięwzięciu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;
8) oświadczenie Wykonawcy o zamontowanych urządzeniach, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;
9) aktualną umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni lub aktualną umowę na odbiór nieczystości ciekłych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni /w przypadku Wnioskodawcy, który zamieszkuje na terenie, gdzie nie ma możliwości podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej/ – nie dotyczy to Beneficjentów, których nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków; lub – nie dotyczy to Beneficjentów, których nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, której wykonanie odbyło się na podstawie zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno – budowlanej oraz dokonania zgłoszenia jej eksploatacji w myśl 52-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.);
10) zakłada się żądanie przedstawienia innych dokumentów, jeśli organ stwierdzi ich niezbędność w przedmiotowej sprawie,in. protokół odbioru końcowego.

Oprócz załączników wymienionych w § 4 ust. 1, należy dołączyć następujące dokumenty:
– dokument potwierdzający zgodność paneli fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 oraz dokument potwierdzający zgodność inwertera z  normą PN-EN 50438, wydane przez właściwą jednostkę akredytacyjną (data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji).

Nocna i świąteczna pomoc medyczna od 1 października 2017 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem.
Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele i święta zaopiekuje się 28 szpitali, które zostały zakwalifikowane na I, II i III poziom podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. W Łódzkiem łatwiej będzie uzyskać taką pomoc – będzie więcej zespołów pielęgniarsko-lekarskich i więcej punktów nocnej pomocy. 67 zespołów lekarsko-pielęgniarskich (dotąd 63) udzieli pomocy pacjentom w 33 punktach nocnej pomocy (dotąd 29). Punkty nocnej pomocy będą zorganizowane przy szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć w szpitalach, które są w sieci. Pozwoli to skrócenie kolejek w tych miejscach i udzielenie pomocy pacjentom adekwatnej do ich stanu zdrowia. Informacje na temat nocnej pomocy od 1 października znajdują się pod na stronie www. nfz-lodz.pl

http://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7777-nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-lodzkiem-od-1-pazdziernika-2017-r

Zasady udzielania nocnej pomocy się nie zmieniają. Pacjent może zgłosić się do dowolnego punktu nocnej pomocy, natomiast jeśli wzywa lekarza lub pielęgniarkę do domu, wzywa ją z punktu nocnej pomocy znajdującego się na terenie obszaru, w którym mieszka.

Z końcem września zakończą umowy z ŁOW NFZ i opiekę nad pacjentami następujące placówki:

 • Medical Centers The Medici Sp. z ul. Batalionów Chłopskich w Łodzi, które opiekowało się pacjentami z obszaru Polesie
 • Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, która opiekowała się pacjentami z  obszaru Łódź Śródmieście i powiatu zgierskiego
 • PRO-MEDYK Sp. z o.o z obszaru Łódź-Widzew
 • Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu w powiecie łódzkim wschodnim
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITA-MED s.c. z powiatu opoczyńskiego

W Łodzi i powiatach: zgierskim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim i piotrkowskim od 1 października opiekę nad pacjentami przejmą szpitale w sieci.

 • w Łodzi – zwiększy się liczba punktów nocnej pomocy – z 5 na 7
 • w powiecie piotrkowskim pacjentami zaopiekują 2 szpitale, a nie 1 jak do tej pory
 • w powiecie zgierskim pacjentami zaopiekują się 2 szpitale – w Zgierzu i w Głownie – w 4 punktach nocnej pomocy w: Zgierzu, Głownie, Aleksandrowie i Ozorkowie
 • w powiecie opoczyńskim pacjentami zaopiekuje się Szpital Powiatowy w Opocznie
 • w powiecie łódzkim wschodnim zamiast Gminnej Przychodni w Andrespolu pacjentami zaopiekują się 3 szpitale w sieci: Szpital Zakonu Bonifratrów w Łodzi, Szpital im. K. Jonschera w Łodzi i Szpital Specjalistyczny w Brzezinach

Pacjenci pozostałych powiatów uzyskają pomoc w tych samych miejscach, co do tej pory. W punktach nocnej pomocy zorganizowanych przez szpitale w sieci.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna od 1 października 2017 r.

Uwaga!

Lista placówek NPL obowiązuje od dnia  1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 rano

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

Uwaga! Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Uwaga! W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.

Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie pod podanymi numerami telefonów (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy).

Infolinia czynna codziennie w godz. 8.00-20.00. Od 29.9 do 16.10 całodobowo.

 • 801 002 275 – dla telefonów stacjonarnych
 • 42 299 92 75 – dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Uwaga!  Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w każdej przychodni, w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Więcej informacji na stronie www.nfz-lodz.pl

Plik do pobrania:
lista poradni które od 1 października 2017 r. od godziny 8 rano realizują nocną pomoc medyczną.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna od 1 października 2017 r.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna od 1 października 2017 r.

Świadczenia wychowawcze „500+”. Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:​

 • prawomocny wyrok Sądu w zakresie płatności alimentów, rozwodu, separacji,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016,
 • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłacanych alimentach w roku 2016,
 • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016.

Pliki do pobrania:
Wniosek 500+ 2017/2018.
– załącznik 1
– załącznik 2
– załącznik 3

Tekst: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.

Informacja o zakończeniu naboru na montaż ogniw fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy, że z powodu przyjęcia liczby wniosków wyczerpujących pulę środków przeznaczonych na montaż ogniw fotowoltaicznych nabór na ten cel w roku 2017 został zakończony.

Nabór wniosków na instalację ogniw fotowoltaicznych

Zgodnie z zapowiedziami oraz  w reakcji na ogromne zapotrzebowanie Mieszkańców na tego typu inwestycje, uprzejmie informujmy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest kolejnego naboru na montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy maksymalnie do 4 kW,  z dofinansowaniem ze strony Gminy Rząśnia do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 20.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski są dostępne:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
– oraz na stronie internetowej pod linkiem: www.rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

Lp. Załączniki Ogniwa fotowoltaiczne do 4 kW
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wraz z aktualnym wypisem z rejestru gruntów
2. umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
  – inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną
– kosztorysem ofertowym
– kartami katalogowymi
3. kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie  o ile prawo tego wymaga

UWAGA!! Wnioski będą przyjmowane do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rząśnia w kwocie 2 000 000,00 zł.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji montażu ogniw fotowoltaicznych.


Pliki do pobrania:
wyjaśnienia dotyczące wzoru umowy z Wykonawcą z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
kurenda Wójta Gminy Rząśnia dotycząca ogłoszenia naboru na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych – 9 sierpnia 2017 r.,
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik PDF) – wersja z dnia 18.08.2017,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik Microsoft Word) – wersja z dnia 18.08.2017,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami (plik Libre/Open Office) – wersja z dnia 18.08.2017.


Objaśnienia:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny oraz aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), a w przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia,
2) umowa z Wykonawcą/Instalatorem
 – załącznik dostępny w Urzędzie,
–  inwentaryzacja
– to jest arkusz ustaleń montażowych instalacji fotowoltaicznej wraz z dokumentacją fotograficzną – załącznik do Umowy wymienionej w pkt 2,
– kosztorys ofertowy 
– załącznik do Umowy wymienionej w pkt 2,
– karty katalogowe do montowanych urządzeń,
3) kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie 
wraz z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę – o ile prawo tego wymaga.

Wakacje 2017 w Gminie Rząśnia

Stałym zwyczajem w naszej gminie jest to, że na dwa miesiące wakacji biblioteka, ośrodki kultury oraz sportu organizują rozmaite przedsięwzięcia, które dają wielu dzieciom i młodzieży szkolnej możliwość ciekawego spędzenia wakacji w atmosferze zabawy i integracji.

To alternatywa przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku. Dla nich właśnie mamy ciekawe i atrakcyjne propozycje spędzania wolnego czasu.

Wstęp na wszystkie zajęcia, warsztaty i pokazy jest bezpłatny, a uczestnicy pozostawać będą pod profesjonalną opieką pracowników.

Poniżej harmonogramy zajęć:
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Kodraniu,
wakacje w Świetlicy w Będkowie,
wakacje w Centrum Kształcenia w Rząśni,
wakacje w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni.

Wymiana źródła ciepła na kotły gazowe, olejowe i na biomasę

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest wymianę źródeł ciepła na:
kotły gazowe, z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 18.000 zł brutto,
kotły olejowe, z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 13.000 zł brutto,
kotły na biomasę (pellet i inne), z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 18.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 21 czerwca 2017 roku (środa) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.
(więcej…)

Wymiana źródła ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek)

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, to jest wymianę źródeł ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek), z dofinansowaniem do 70% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 9.000 zł brutto.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 6 czerwca 2017 roku (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Wnioski są dostępne:
– do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
– oraz na stronie internetowej pod linkiem: www.rzasnia.pl/ekologicznie.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:

Lp. Załączniki Kocioł  c.o. na eko-groszek
1. dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
  audyt lub analizę bilansu cieplnego budynku
3. umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami  √
  – inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną
– kosztorysem ofertowym  
– kartami katalogowymi  

UWAGA!! Wnioski będą przyjmowane do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Rząśnia w kwocie 1 206 400,00 zł.

Szanowni Państwo,

Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.

Życzymy Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.


Pliki do pobrania:
kurenda Wójta Gminy Rząśnia dotycząca ogłoszenia naboru na wymianę źródła ciepła na kotły węglowe klasy 5 (eko-groszek),
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja PDF),
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Microsoft Office),
wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Libre/Open Office).

Wstrzymanie naboru wniosków na instalację ogniw fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców, że liczba przyjętych wniosków na dofinansowanie montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych, na godz. 11:45, dnia 11 kwietnia 2017 r.  wyczerpała  środki  finansowe przeznaczone w  budżecie Gminy  na realizację tego  zadania.

W związku z powyższym przyjmowanie kolejnych wniosków zostaje wstrzymane.

Jednocześnie informujemy, iż uwzględniając ogromne zainteresowanie działaniami proekologicznymi podejmowanymi przez Gminę Rząśnia w tym zakresie Wójt Gminy Rząśnia wraz z Radą Gminy dokona w najbliższym czasie przeglądu możliwości zwiększenia puli finansowej na wsparcie Mieszkańców w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych.

Przypominamy jednocześnie, iż w drugiej połowie maja br. zgodnie z przekazywanymi informacjami  m. in. na zebraniach wiejskich powinien rozpocząć się nabór na wymianę źródła ciepła  tj. pieców c.o.