Zawiadomienie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień”

Dnia 31 stycznia 2020 roku o godzinie 15:00 w budynku po byłym Gimnazjum w Rząśni odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni z  następującym proponowanym porządkiem:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór prezydium obrad.
3. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok:
a) Sprawozdanie gospodarcze,
b) Sprawozdanie finansowe,
4. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie  absolutorium Zarządowi.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenie sprawozdań,
b) Udzielenie absolutorium zarządowi.
7. Złożenie przez członków obecnego Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie. 
8. Wybory do Zarządu.
9. Wprowadzenie zmian w Statucie.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

W przypadku braku kworum drugi termin 31 stycznia 2020 roku o godzinie 15:30 

 Zarząd Stowarzyszenia