Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku następuje zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady na terenie Gminy Rząśnia.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XX/151/2020  z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
9,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
18,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona (stosowana w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów).

Każdy  właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości miesięcznej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach przy uwzględnieniu nowej stawki opłaty.

Jednakże  wyliczona  stawka może ulec zmniejszeniu po złożeniu nowej deklaracji uwzględniającej oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów. Powyższa możliwość została uregulowana Uchwałą Nr XX/152/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym –  na podstawie której zostało ustalone nowe zwolnienie dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady:
1,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów  właściciel nie będzie mógł wystawiać pojemnika z bioodpadami  w dniu odbioru z posesji  i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami uwzględniającą ulgę z tytułu kompostowania bioodpadów należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia lub wysłać pocztą. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.odpady.rzasnia.pl – menu „Pliki do Pobrania” lub poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia nowej deklaracji każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego nieruchomości zamieszkałej dotyczącej zwiększenia/zmniejszenia liczby osób ujętych w deklaracji na skutek (np. nowe meldunki, narodzenie dziecka wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót  z zagranicy, uczelni itp.).

 

Plik do pobrania:
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RZĄŚNIA