Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na XXXVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Rząśnia w 2023 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Rząśnia w 2023 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rząśnia w 2023 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rząśnia w 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2023
 12. Rozpatrzenie w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków komunalnych dowożonych do oczyszczalni ścieków w Rząśni.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2032.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2022.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławki


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 28 listopada 2022 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Tables Plugin