Uprzejmie zapraszamy na XXXIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Przedłożenie raportu o stanie Gminy Rząśnia za rok 2021.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Gminę Rząśnia.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2022 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2032.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2022 rok.
10. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej inwestycji zakończonej dnia 28.03.2022 roku pn. rozbudowa i przebudowa drogi w obrębie Stróża dz. 125/2 o łącznej długości 543 m.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławki


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 17 maja 2022 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table