Zaproszenie na XXVII sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na XXVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, kryteriów i trybu przyznawania nagród oraz ustalenia wymiaru i zasad udzielania obniżek godzin zajęć dydaktycznych zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych dla których Gmina Rząśnia jest organem prowadzącym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej w obrębie Będków w trybie bezprzetargowym.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rząśnia.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnia.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Białej wpisanym do rejestru zabytków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2021.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski

 

Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 17 września 2021 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –