Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na XXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie wykonania uchwały Rady Gminy Rząśnia nr XIV/115/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku, oraz prawidłowości rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Rząśnia na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Rząśni wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie procedury zakupu i finansowania ozdób i oświetlenia świątecznego na terenie gminy.
 6. Przyjęcie protokołu komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji celowej dla stowarzyszenia LKS Czarni Rząśnia za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w Gminnym Żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni prowadzonym przez Gminę Rząśnia.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rząśnia na rok szkolny 2021/2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/5/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Rząśnia i uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/226/2010 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rząśnia.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2021.
 16. Przedstawienie raportu o stanie gminy Rząśnia.
 17. Debata nad raportem o stanie gminy Rząśnia.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia wotum zaufania.
 19. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2020 rok.
 20. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2020 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 i autopoprawką z dnia 24 maja 2021 roku.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.
 23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski

 

Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 6 lipca 2021 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Rząśnia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia jest Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 20. ust.1b.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Rząśnia jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


Przypominamy jednocześnie, informację Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 maja 2021 r. dotyczącą przedstawienia Raportu o stanie gminy za rok 2020.


Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2020

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.):

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
 3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2020 oraz treść raportu dostępne są pod poniższymi linkami:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 27 maja 2021r . w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2020.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2020  na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,  prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2020 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni:
Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2020,
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.