Uprzejmie zapraszamy na XLVII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rząśnia.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Rząśnia dla Parafii Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Białej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Rząśnia dla Parafii Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Białej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Rząśnia dla Parafii Katolickiej p.w. Św. Rocha w Rząśni na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Rząśnia dla Parafii Katolickiej p.w. Św. Rocha w Rząśni na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 25 sierpnia 2023 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table