Uprzejmie zapraszamy na XLIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na rok 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rząśnia przeprowadzenia kontroli doraźnej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań–Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia .
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na 2023 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Rząśnia na rok 2023.
16. Debata nad raportem o stanie gminy Rząśnia (rozpatrzenie raportu).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia wotum zaufania.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2022 rok.
19. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2022 rok.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 7 czerwca 2023 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table

 


Przypominamy jednocześnie, informację Wójta Gminy Rząśnia z dnia 28 kwietnia 2023 r. dotyczącą przedstawienia Raportu o stanie gminy za rok 2022.


Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2022

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572):

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.
 3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 4. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
 10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2022 oraz treść raportu dostępne są pod poniższym linkiem:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 kwietnia 2023 r . w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2022.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2022 na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2022 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Rząśni:
formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2022,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.