Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na XLI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Biała, Gmina Rząśnia.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Rząśnia oraz nadania im statutów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rząśnia na rok 2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2023 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnia’’.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia zbiorników bezodpływowy lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rząśnia.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 28 lutego 2023 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Tables Plugin