Uprzejmie zapraszamy na LIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rząśnia na rok 2025.
8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pajęczańskiego na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego dla przewozu o charakterze użyteczności publicznej polegającego na zorganizowaniu przewozu osób na linii komunikacyjnej pn.: Pajęczno-Rząśnia-Kiełczygłów-Siemkowice-Działoszyn-Pajęczno.
9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2024 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 25 marca 2024 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table