Uprzejmie zapraszamy na LII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie protokołu z kontroli doraźnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni w zakresie realizacji budżetu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rząśnia za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na rok 2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia ,,Klubu dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rząśnia.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 12 lutego 2024 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table