Szanowni Państwo.

Wybory do rad powiatowych izb rolniczych odbywają się w całej Polsce raz na cztery lata w tym również w województwie łódzkim.

Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014r. w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do rad powiatowych Izb Rolniczych. Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

W województwie łódzkim rolnicy będą wybierać 322 członków do rad powiatowych. Głosowanie w wyborach odbywa się 31 maja 2015 r. (niedziela) między godziną 8.00 a 18.00 w lokalu wyborczym. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie poniższej informacji.

Wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędą się w dniu 31 maja 2015r. Głosować można w godzinach od 8.00 do 18.00. Rolniku nie zmarnuj danej Ci szansy. Weź udział w wyborach. Zaufaniem obdarz najlepszych!

Jak głosować:

  • Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do głosowania okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający jej tożsamość.
  • Osoba uprawniona do głosowania otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
  • Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią komisji okręgowej, a w wypadku przeprowadzania głosowania w obwodzie – również pieczęcią komisji obwodowej.
  • Po otrzymaniu karty do głosowania osoba uprawniona do głosowania udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
  • Na karcie do głosowania osoba uprawniona do głosowania oddaje głos na jednego kandydata w okręgu jednomandatowym lub na nie więcej niż dwóch kandydatów w okręgu dwu mandatowym, stawiając znak „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
  • Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratkach z prawej strony obok większej liczby nazwisk kandydatów niż jest wybieranych w danym okręgu wyborczym lub nie postawiono znaku „x” w kratce z prawej strony obok nazwiska żadnego kandydata, to głos taki jest nieważny.
  • Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków lub skreśleń pociąga za sobą nieważność głosu.
  • Osoba uprawniona do głosowania wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności komisji.

Z poważaniem

Andrzej Górczyński

Prezes Izby Rolniczej

Województwa Łódzkiego

Informacje o wyborach do Izby Rolniczej na terenie naszej gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.


plakatt-1-2-t.jpg