Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 14 września 2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 329/OW/P/2017 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w części miejscowości Rząśnia wraz z przebudową istniejącej przepompowni ścieków na tłocznie ścieków”.

Koszt całkowity to 2.051.504,81 zł netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wynosi 1.768.919,00  (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście  i 00/100 złotego).

W ramach realizacji zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości 4.134,7 mb wraz z 78 przyłączami oraz 3 tłoczniami ścieków. Ponadto przebudowana zostanie istniejąca przepompownia ścieków na tłocznię ścieków. 

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

WFOŚiGW w Łodzi