Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w wyniku działań Wójta Gminy Rząśnia, pracowników Urzędu Gminy w Rząśni odpowiedzialnych za promocję powstałej Strefy Aktywizacji Gospodarczej , we współpracy z Radą Gminy Rząśnia, która przyjęła pakiet uchwał umożliwiających rozwój wspomnianej Strefy, m. in. poprzez możliwość  udzielania odpowiednich ulg oraz ułatwień Inwestorom zainteresowanym inwestycjami na jej terenie, w ciągu ostatniego miesiąca doszło do zawarcia dwóch porozumień z Inwestorami zdecydowanymi na uruchomienie na jej obszarze swoich zakładów produkcyjnych.

Pierwszą z firm, która w umowie o współpracy zobowiązała się do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego na obszarze Strefy jest SIDOMIS Sp. z. o. o z siedzibą w Łodzi. Firma SIDOMIS  w ścisłej współpracy oraz przy wsparciu Gminy Rząśnia planuje przedsięwzięcie polegające na budowie i wyposażeniu zakładu produkcyjnego, przeprowadzeniu procesu rekrutacji pracowników i ich szkoleń – z których Mieszkańcy Gminy Rząśnia będą stanowili znaczącą część  oraz w wyniku tych działań rozpoczęcie produkcji polegającej na funkcjonowaniu przede wszystkim w branży tekstylnej, elektryczno-elektronicznej, elektrotechnicznej i energetycznej.

Firma SIDOMIS, przy pełnej współpracy ze strony Gminy Rząśnia – która z uwagi na zauważalne korzyści dla Gminy i jej rozwoju, w szczególności z powodu możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, wydzierżawiła ponad 2,50 ha gruntu w celu dalszego rozwoju swojej działalności. Omawiana współpraca – biorąc pod uwagę już zaplanowany okres jej trwania oraz współdziałanie z Inwestorem nastawiona jest na jak najbardziej dynamiczny i owocny dla obu ze stron umowy proces rozwoju oraz rozwój lokalnej społeczności.

Kolejną firmą zainteresowaną zaangażowaniem kapitałowym i rozpoczęciem działalności w Strefie jest  Spirvent Sp. z o. o. Sp. k. która podpisała oficjalny list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy oraz współdziałania w celu utworzenia w najbliższym czasie przez Inwestora zakładu produkcyjnego w strefie inwestycyjnej stworzonej przez Gminę Rząśnia.

Sygnatariusze niniejszego Listu zadeklarowali współpracę w zakresie tworzenia inwestycji mających na celu rozwój lokalnego rynku pracy oraz wspieranie Przedsiębiorstw innowacyjnych, zgodnych z profilem działalności firmy Spirvent, który związany jest m. in. z rozwojem technologii Odnawialnych Źródeł Energii, co zgodne jest również z działaniami Gminy Rząśnia skoncentrowanym między innymi na rozwoju ekologicznym.

Po zakończeniu procesów budowlanych przez obie firmy rozpocznie się wspomniany etap naboru i szkoleń pracowników.

Powyższe działania  oraz przede wszystkim ustawiczne wspieranie działań stymulujących lokalny rynek pracy poprzez umożliwienie Inwestorom wszelkich możliwych zwolnień podatkowych oraz ułatwień formalnych, jak również wspieranie  procesu zatrudniania z uwzględnieniem potrzeb Inwestorów w tym zakresie oraz pomocy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych związanych z rozwojem przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia jest jednym z jej priorytetów w dalszym efektywnym  pozyskiwaniu nowych podmiotów gospodarczych, rozbudowie Strefy, a poprzez to bezpośrednie podniesienie jakości życia mieszkańców i odpowiednie wykorzystanie potencjału osobowego regionu.

Przypominamy, iż Strefa Aktywizacji Gospodarczej powstała w ramach projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Strefa Aktywizacji Gospodarczej na 10,54 ha w miejscowości Zielęcin oferuje działki uzbrojone w niezbędne media, tj. sieci kanalizacyjną, wodociągową i deszczową, sieci teletechniczne  oraz przyłącze energetyczne SN 15kV wraz ze stacją transformatorową. Nowo wybudowana droga o długości 1244 m i szerokości 6 m wraz ze ścieżką pieszo – rowerową łączy teren Strefy z drogą wojewódzką nr 483 relacji Łask – Częstochowa. Całość Strefy  skomunikowana jest oświetlonymi drogami wewnętrznymi i wyposażona w dogodne miejsca parkingowe.

Serdeczne zapraszamy do inwestowania na terenach Strefy Aktywizacji Gospodarczej Gminy Rząśnia.