Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

SŁONECZNE DACHY GMINY RZĄŚNIA

Nazwa projektu:

„Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa II – Ochrona środowiska i energetyka, działanie II.9 – Odnawialne źródła energii ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż kompletnych systemów instalacji solarnych dla wskazanych obiektów mieszkalnych (własność osoby fizyczne), obiektów mieszkalnych (własność osoby prawne) oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rząśnia w łącznej liczbie 1.029 szt., przeznaczonych do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Systemy instalacji kolektorów słonecznych zawierają w sobie poniższe grupy elementów i zespołów technicznych:

  • Kolektory słoneczne wraz z osprzętem do ich montażu,
  • Kompletne zespoły pompowo – sterownicze,
  • Podgrzewacze wody, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armaturę, orurowanie, izolację.

W ramach projektu wykonano następujące roboty budowlano-montażowe: wykonanie konstrukcji stalowej pod kolektory słoneczne (jeżeli wymagana), montaż kolektorów solarnych o łącznej powierzchni apertury min.  4816,5 m2  na dachach i/lub konstrukcji wsporczej (ramie montażowej stalowej), montaż zasobników c.w.u., montaż grup pompowych, montaż instalacji rurowych między kolektorami, wymiennikami a zasobnikami, wykonanie rurociągu solarnego zbiorczego, napełnianie instalacji czynnikiem solarnym, napełnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie, montaż zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania układu solarnego, montaż czujników temperatury w kolektorach, zbiornikach i rurociągu, wykonanie włączenia do istniejącego układu, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie regulacji hydraulicznej, zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki.

Celami  projektu są:

  • zmniejszenie negatywnych oddziaływań zanieczyszczeń powietrza na środowisko (glebę, hydrosferę) poprzez ograniczenie zużycia konwencjonalnych paliw (min. węgiel, drewno, olej opałowy, prąd elektryczny) do podgrzewu c.w.u.
  • podjęcie przez Beneficjenta – Gminę Rząśnia działań służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim.
  • rozwój wykorzystania zasobów energii odnawialnej, a poprzez to zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, możliwość kontynuacji rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w gminie Rząśnia.
  • wzrost jakości życia mieszkańców gminy Rząśnia poprzez poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u.
  • wzrost świadomości mieszkańców gminy Rząśnia o ograniczonych zasobach paliw kopalnych, a poprzez to zwiększenie zainteresowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim promieniowania słonecznego.
  • przyczynienie się do spełnienia wymagań prawodawstwa unijnego i polityki krajowej, nakazujących zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu:

13.993.763,80 zł

Wysokość dofinansowania:

11.891.617,30 zł

Galeria: