Informujemy, że na terenie Gminy Rząśnia jednostką wyznaczoną do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.

W ramach Programu Rodzina 500+ mieszkańcy Gminy Rząśnia będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego będzie złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni pokój nr 1 w godzinach pracy Ośrodka tj., poniedziałek – środa – 7:30-15:00, czwartek – 7:30-17:30, piątek – 7:30 – 15:00.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni będą przyjmować wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można również złożyć za pośrednictwem internetu, tj. poprzez: ePUAP elektroniczną platformę usług administracji publicznej, portal informacyjno- usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia, platformę usług elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Rodzic lub opiekun będzie mógł za pomocą serwisu internetowego swojego banku złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Rolą banku w tym procesie jest udostępnienie i wysłanie wniosku do Organu prowadzącego w gminie. Bank nie będzie gromadził danych, weryfikował danych podanych we wniosku oraz załączników. Dalsza ścieżka obsługi wniosku będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Wnioski złożone w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życia ustawy czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, będą rozpatrywane w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku, a świadczenie wychowawcze będzie wypłacane z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski na świadczenie wychowawcze złożone od 2 lipca 2016 r. będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, przelewem na konto lub w gotówce.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia wychowawczego to matka, ojciec opiekun prawny i opiekun faktyczny dziecka. Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dziecka równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem (Fakt opieki naprzemiennej należy udokumentować ważnym orzeczeniem sądu).

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016r. poz. 214) do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

  1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

– oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (obecnie jest to rok 2014), innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

– oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

– umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

– dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

– dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.),

– kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,

– odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

– orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne lub fundusz alimentacyjny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni nie muszą ponownie przedstawiać wyżej wymienionych dokumentów.

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko:

– wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,

– odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

– inne dokumenty, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (akt urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica).

O szczegółowym sposobie załatwienia sprawy dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni: www.gopsrzasnia.naszops.pl.

Dodatkowych informacji na temat przyznania świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni lub pod numerem tel. 44 631-71-84 oraz specjalnie uruchomionych infolinii przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi nr tel. 42 664 20 20, 42 664 20 12 oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie nr tel. 22 529-06-68.

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (pdf),
Podręcznik_Programu Rodzina 500_plus_(pdf).